สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) และพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 18/8/2565 10:48:38     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 87

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ CEO เกษตรอินทรีย์จากประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักเกษตรกรรุ่นใหม่ แห่งประเทศออสเตรีย จำนวน 8 ท่าน โดยได้รับการประสานงานจากงานเกษตรอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตรแบบพอเพียง ณ แปลงสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2565     |      25
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบขอที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯเข้าร่วมในงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางประไพศรี ทองแจ้ง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กองบริหารงานบริการวิชาการ 2.นางจารุภา อินทะนัด ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ
30 กันยายน 2565     |      229
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมหารือ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 29 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมหารือ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิขาการ งานด้านการเกษตร งานด้านการประมง งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และนันทนาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนพื่นที่ฝึกงาน การเรียนการสอน วิทยากรบบรรยาย หรือ ผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะงาน
30 กันยายน 2565     |      22
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จำนวน 4 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการปลูกกัญชงในพื่นที่ โดยมี นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร และนางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ นักวิจัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณ์ ได้แก่ การปลูกกัญชงในพื่นที่กลางแจ้ง และการปลูกในโรงเรือน ณ ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 กันยายน 2565     |      84