*** แบบทดสอบก่อนการอบรม ***

*** แบบทดสอบหลังหารอบรม ***

*** Link Quiz ช่วงที่ 1 ***

*** Link Quiz ช่วงที่ 2 ***

ห้องอบรม จริยธรรมการวิจัยในคน

https://shorturl.asia/JqcnB

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับนักวิจัย  
1) บทนำ: ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมวิจัยในคน แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และความรับผิดชอบในการดำเนินงานวิจัย (Introduction: history, guideline and responsible conduct of research)
2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและผู้วิจัย (Roles and responsibility of Ethics Committee and Researcher)
3) หลักการรักษาความลับ (Privacy and confidentiality)
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หลักการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับ (Risk and benefit assessment)
4) กระบวนการขอความยินยอม (Informed Consent Process)
5.1) ภาวะเปราะบาง (Vulnerability) 
5.2) ข้อพิจารณาทางจริยธรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Ethical issues in social studies)

    
               ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
จัดโดย
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.15 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านระบบออนไลน์     


ปรับปรุงข้อมูล 20/7/2565 16:46:05
, จำนวนการเข้าดู 0