---- คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญารับทุนวิจัย  
  - มอบอำนาจรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามในสัญญารับทุน  
    หนังสือแสดงการเป็นที่ปรึกษาไทยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
    บัญชีกรุงไทยมหาวิทยาลัยแม่โจ้(แหล่งทุนภายนอก)  
    สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี
  ---- คำสั่งมอบอำนาจรองอธิการบดีลงนามในสัญญารับทุน  
----- หนังสือแสดงทะเบียนที่ปรึกษาไทย
คำสั่งที่ปรึกษาไทย เพิ่มเติม
----- ชื่อบัญชีแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาษาอังกฤษ
- -
---- แบบฟอรมเสนอลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย  
  แบบ ทน.๑.๑ เสนอลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย  
         
  แบบฟอร์มเสนอลงนามในสัญญารับทุนวิจัย  
  แบบ ทน.๒.๑ เสนอลงนามในสัญญารับทุนวิจัย  
         
  แบบฟอร์มเสนอลงนามในหนังสือมอบอำนาจ  
  แบบ ทน.๓.๑ เสนอลงนามในหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญารับทุนวิจัย  
  แบบ ทน.๓.๒ หนังสือมอบอำนาจการลงนามในสัญญารับทุนวิจัย  
         
  แบบฟอร์มการเสนอลงนามของนักศึกษา  
  แบบ ทน.๓.๕  เสนอลงนามในสัญญารับทุนนักศึกษา  
  แบบ ทน.๓.๖  หนังสือนำส่งสัญญารับทุนนักศึกษา  
         
  แบบฟอร์มการเสนอลงนามในหนังสือมอบอำนาจของนักศึกษา  
  แบบ ทน.๓.๗  เสนอลงนามในหนังสือมอบอำนาจ  
  แบบ ทน.๓.๘  หนังสือมอบอำนาจนักศึกษา  
         
  แบบฟอร์มขอเบิกเงินจากแหล่งทุนภายนอก  
  แบบ ทน.๔.๑  แบบขออนุมัติเบิกเงินจากแหล่งทุนภายนอก  
  แบบ ทน.๔.๒  ใบสำคัญรับเงิน  
         

ปรับปรุงข้อมูล 27/8/2562 10:51:20
, จำนวนการเข้าดู 1517