สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 0 5387 3400-4
งานบริหารและธุรการ โทร. 0 5387 3400
งานคลังและพัสดุ โทร. 0 5387 3401-2
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. 0 5387 3403
E-mail: raemju@gmail.com
Facebook: www.FB.com/raemju.fanpage
   
       กองบริหารงานวิจัย
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หน่วยบริหารและประสานงานวิจัย โทร. 0 5387 3423
หน่วยสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย โทร. 0 5387 3428
หน่วยประสานงานการวิจัยในคน โทร. 0 5387 3437
E-mail: research@mju.ac.th
   
       กองบริหารงานบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ (นิคม วงศ์นันตา) โทร.0 5387 3416
งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3429
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3411
งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ โทร. 0 5387 3429
หน่วยประสานงานโครงการเกษตรอินทรีย์ แม่โจ้ โทร. 0 5387 3419

อาคารมงคลชัยสิทธิ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โทร. 0 5387 3430-3

   
ศูนย์ประสานงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ประสานงาน อ.นิคม วงค์นันตา โทร.081-9515287
F
A


ปรับปรุงข้อมูล 25/7/2565 9:53:23
, จำนวนการเข้าดู 10923