สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 0 5387 3400-4
E-mail: raemju@gmail.com
Facebook: www.FB.com/raemju.fanpage
   
       กองบริหารงานวิจัย
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โทร. 0 5387 3423 โทรสาร. 0 5387 3423
E-mail: research@mju.ac.th
   
       กองบริหารงานบริการวิชาการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี โทร. 0 5387 3410, 3412
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3411

ห้องข้าวเก้ารวง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3429

งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ โทร. 0 5387 3429

อาคารมงคลชัยสิทธิ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โทร. 0 5387 3430-3

   
ศูนย์ประสานงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ประสานงาน อ.นิคม วงค์นันตา โทร.081-9515287

ปรับปรุงข้อมูล 21/1/2563 14:18:34
, จำนวนการเข้าดู 10923