...

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาและบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

3.สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

4.ประสานงานเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย

5.ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชและสัตว์

ความเป็นมา

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะธุรกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 เมื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นงานที่กระทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ โดยในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2521 นั้น สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมเพียง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้จัดตั้งฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์ และในปี พ.ศ. 2523 ก็ได้มีการจัดตั้งฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่เกษตรกรบนที่สูงเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ หลังจากที่ “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร” ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”

ในปี พ.ศ. 2525 ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูงและโครงการพิเศษ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2541 ฝ่ายได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น “ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง” และ ในปีพ.ศ. 2543 สำนักวิจัยฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 โดยงานในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยฯ ก็ยังคงดำเนินงานติดต่อกันมาด้วยสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาและจะดำเนินงานต่อไป โดยแบ่งภาระหน้าที่ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของงานเป็น 1 สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ และงานการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ กับอีก 5 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายวิจัย ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์ ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 ได้ให้ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ไปสังกัดศูนย์อาคารที่พัก และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดังนี้ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์

ในปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ หรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยนอกระบบ สำนักวิจัยฯ มีการเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และปรับตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

1.กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
  - งานบริการและธุรการ
  - งานคลังและพัสดุ
  - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
2.กองบริหารงานวิจัย
 - งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
 - งานบริหารเงินทุกวิจัย
 - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
3.กองบริหารงานบริการวิชาการ
 - งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
 - งานปรับปรุงและขยายพันธุ์และสัตว์
 - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
 - งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่
4.หน่วยงานพิเศษ
- ศูนย์ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ.แม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล 20/3/2566 14:47:28
, จำนวนการเข้าดู 854