Responsive image

ภาระกิจหลัก

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายและประสานงานโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณเงินรายได้ และงบจากแหล่งทุนภายนอก จัดทำและปรับปรุงระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ และเผยแพร่งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ รวมทั้งงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ

ติดต่อ


กองบริหารงานบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี โทร. 0 5387 3410, 3412

งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3429

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ โทร. 0 5387 3411

งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โทร. 0 5387 3430-3

ศูนย์ประสานงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โทร.081-9515287

ปรับปรุงข้อมูล 1/4/2563 11:03:41
, จำนวนการเข้าดู 980