สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 8 8 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สมชาย องค์ประเสริฐ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ความเชี่ยวชาญ ปฐพีศาสตร์ทั่วไป การอนุรักษ์ดิน การเกษตรที่สูง การใช้สารคลอเรตในสวนลำไย
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ -
e-mail: chai@mju.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สหกรณ์
สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5255, 5250-1
e-mail: prasert@mju.ac.th
-
๒. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุ์พืช และสถิติ
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ -
e-mail: prawit@mju.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3000 ต่อ 1117, 0-5387-5633, 5250-1
e-mail: siripornk@mju.ac.th
-
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ ๓. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ
ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ -
e-mail: siriporn@mju.ac.th
ความเชี่ยวชาญ วัฒนธรรมชุมชน ภาษาและวัฒนธรรม คติชนวิทยา(Folklore) ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3288, 0-5387-3293
e-mail: rangson@mju.ac.th
-
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี ๔. รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาพลังงานทดแทน
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5594
e-mail: natthawu@mju.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารการพัฒนา
สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5231
e-mail: omtip@mju.ac.th
-
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ๕. รองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก
ความเชี่ยวชาญ การขยายพันธุ์ไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล การผลิตลำไยนอกฤดู ผลิตมะม่วง ลิ้นจี่
สถานที่ติดต่อ สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3000 ต่อ 1118, 0-5387-3658
e-mail: pawin@mju.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การตลาด (การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การตลาด) การจัดการธุรกิจ SMEs และธุรกิจชุมชน
สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3406, 3550-3
e-mail: jamnian@mju.ac.th
-
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทบุญญานนท์
ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว การบริหารโครงการวิจัย
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3976
e-mail: nopmanee@mju.ac.th
-
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ความเชี่ยวชาญ Ruminant Nutrition การผลิตโคนม-โคเนื้อ
สถานที่ติดต่อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5458, 5432
e-mail: yanin@mju.ac.th
-
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศิริ
ความเชี่ยวชาญ การผลิตสัตว์ อาหารสัตว์
สถานที่ติดต่อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ -
e-mail: sompong@mju.ac.th
-
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
ความเชี่ยวชาญ สัตวศาสตร์ โคนม และโคเนื้อ
สถานที่ติดต่อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ -
e-mail: pisoot@mju.ac.th
-
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์สัตว์ปีก การใช้สมุนไพรในสัตว์ และปักษีวิทยา
สถานที่ติดต่อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5439, 5432
e-mail: tarachai@mju.ac.th
-
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ความเชี่ยวชาญ การเพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์ปลา
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5100-2
e-mail: kriangsakm@mju.ac.th; kriang12@yahoo.com
-
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
ความเชี่ยวชาญ อาหารปลา คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5100-2
e-mail: niwoot@mju.ac.th; niwoot@yahoo.com
-
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
ความเชี่ยวชาญ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน
สถานที่ติดต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3405, 5040-9
e-mail: yongyut@mju.ac.th
-
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
ความเชี่ยวชาญ การนำประโยชน์กลับคืนจากของเสีย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
สถานที่ติดต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5000-15
e-mail: teerapongs@mju.ac.th
-
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไมโครเวฟอินฟาเรด Food safety
สถานที่ติดต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ -
e-mail: jatuphong@mju.ac.th
-
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการทรัพยากรตามหลักภูมิสังคม
สถานที่ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3462, 5350-4
e-mail: kriangsa@mju.ac.th
-
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ความเชี่ยวชาญ การประเมินสถานภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Action Research)
สถานที่ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5350-4
e-mail: orathai@mju.ac.th

ปรับปรุงข้อมูล 5/9/2560 8:51:48
, จำนวนการเข้าดู 833