หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๒
- แบบฟอร์ม ๑   แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย - - - -
แบบฟอร์ม ๒   แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย
แบบ บว.๑ - บว.๒๐  โครงการวิจัย ปี ๒๕๖๒  
แบบ บว.๒๑  ใบเสนอซื้อและใบเบิกวัสดุ
บว. ๒๑-๑ รายงานขอซื้อ.doc
บว. ๒๑-๒ ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สัญญาการยืมเงิน
ตัวอย่างสัญญายืมเงิน


ปรับปรุงข้อมูล 18/10/2562 16:03:07
, จำนวนการเข้าดู 852