ประกาศเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
-
  หลักเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
 หลักเกณฑ์การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
-
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
-
  ข้อสัญญาในการรับทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 ข้อสัญญาในการรับทุน หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
-
  รายชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
-
  แบบฟอร์มหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ปีงบประมาณ 2562  
 แบบฟอร์ม 1 แผนปฏิบัติการหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยฯ
 แบบฟอร์ม 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยฯ
 แบบฟอร์ม บว.1 - บว.20 หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ
 ใบเสนอซื้อ (บว.21) และใบเบิกวัสดุ
 บว. 21-1 รายงานขอซื้อ
 บว. 21-2 ใบตรวจรับการจัดซื้อ
 สัญญาการยืมเงิน
-
  แบบฟอร์มหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ปีงบประมาณ 2563  
 ข้อสัญญารับทุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย
 แบบฟอร์ม 1 แผนปฏิบัติการหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยฯ
 แบบฟอร์ม 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยฯ
 แบบฟอร์ม บว.1 - บว.20 หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ
 ใบเสนอซื้อ (บว.21) และใบเบิกวัสดุ
 บว. 21-1 รายงานขอซื้อ
 บว. 21-2 ใบตรวจรับการจัดซื้อ
 สัญญาการยืมเงิน
 แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า

ปรับปรุงข้อมูล 22/10/2562 9:22:36
, จำนวนการเข้าดู 463