งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
นายสมยศ มีสุข

นายสมยศ มีสุข

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 0 5387 3422

อีเมล : somyot@mju.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัย
นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม

นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 0 5387 3423

อีเมล : panakarn@mju.ac.th

นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง

นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 0 5387 3423

อีเมล : soontaree_t@mju.ac.th

ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


เบอร์โทร : 0 5387 3423

อีเมล : anuphan@mju.ac.th

พนักงานราชการ
นางวณิชยา เต๋จ๊ะ

นางวณิชยา เต๋จ๊ะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


เบอร์โทร : 0 5387 3423

อีเมล : wanichaya@mju.ac.th


ปรับปรุงข้อมูล 21/1/2565 10:20:29
, จำนวนการเข้าดู 181