Responsive image

ส่วนงานภายใน


ภาระกิจ

1. ดำเนินการรับ-เบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนภายนอกรวมทั้งเงินอุดหนุนอื่น
2. จัดทำบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานย่อยที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ

ติดต่อ


รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ โทร. 0 5387 3406
งานการเงินและบัญชี โทร. 0 5387 3402
งานการพัสดุ โทร. 0 5387 3403

ปรับปรุงข้อมูล 14/7/2566 8:56:44
, จำนวนการเข้าดู 217