ตามที่ท่านได้เสนอขอ สกสว.ได้แจ้งโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 1 ขอให้ท่านปรับงบประมาณตามที่ได้รับแจ้ง และปรับข้อเสนอแนบในระบบให้ตรงกับที่กรอกในระบบ
พร้อมจัดทำไฟล์แตกตัวคูณรายละเอียดงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์

แบบฟอร์มแตกตัวคูณประจำปีงบประมาณ 2566
ตัวอย่างแตกตัวคูณสายวิทย์
ตัวอย่างแตกตัวคูณสายสังคม


ขอให้ปรับหมวดงบประมาณให้ถูกต้อง โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และคู่มือการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการปรับงบประมาณ

  1. การตั้งงบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดค่าใช้จ่าย
  2. ค่าสาธารณูปโภค ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบเสนอขอรวม
  3. การปรับปรุงคำของบประมาณให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4. ค่าครุภัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบโครงการและงบเสนอขอรวม
  5. การขอตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องแนบสำเนาใบเสนอราคาครุภัณฑ์แต่ละรายการให้ครบถ้วน 3 บริษัท ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์กับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณด้วย
  6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของแผนงานและโครงการ
  7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์+ค่าครุภัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบเสนอขอรวม
  8. ค่าจ้าง ไม่เกินร้อยละ 25 ของงบเสนอขอรวมของแผนงาน

หมายเหตุ  ขอให้แก้ไขในระบบ NRIIS ภายใน  30 ธันวาคม 2564


ปรับปรุงข้อมูล 15/1/2565 13:23:25
, จำนวนการเข้าดู 0