หน้าแรก


ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2563 9:19:20     อ่าน : 3321
   
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3
 
ทดสอบระบบ
   
  บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3
  ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM)
  Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)
  เปิดรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
  การสร้างเครือข่าย (Strategic Partners) เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการแผน (Node) ของ สวก.
  สกสว. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
  ประชุมชี้แจงรับทุนวิจัยสถาบัน ปี2563(18-08-63)
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (CUVC2020)
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต (มกอช.)
  ขอเชิญนักวิจัยที่เสนอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน /ชุดโครงการ/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  ข้อสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ปี 2563
  RAINS for Thailand Food Valley ประจำปี 2564
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Strategic Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แบบฟอร์มเสนอแผนงานปีงบประมาณ 2563
  แบบฟอร์ม บว.1-บว.21 2562
  แบบฟอร์มแหล่งทุนวิจัยภายนอก
  แบบฟอร์มขอออกรหัสโครงการ
  หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
  การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

   
   ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตามมาตรฐาน OECD
  ระบบจัดการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRMS) ได้มีดารพัฒนาระบบใหม่เป็น ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
  การขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย (งบปกติ)
  วิธีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
  รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
  ผลงานวิจัยเด่น/ใช้ประโยชน์
  หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
  แผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลา 15 ปี (พศ.2563-2577) และแผนงานวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)