หน้าแรก


ปรับปรุงข้อมูล : 12/5/2564 9:09:47     อ่าน : 5191
   
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)”
 
ทดสอบระบบ
   
  บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
  บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)
   บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global partnership)
   วช. เปิดรับข้อเสนอทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call
   บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
  วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ปี 2564
   บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 (รอบที่ 2) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีระบบราง (Railway)
   บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 (รอบที่ 2) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)
   ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
   บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
   บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component)
   
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ
  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021
  จดหมายข่าว วช.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564"
  การสร้างเครือข่าย (Strategic Partners) เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการแผน (Node) ของ สวก.
  สกสว. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
  ประชุมชี้แจงรับทุนวิจัยสถาบัน ปี2563(18-08-63)
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (CUVC2020)
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต (มกอช.)
  ขอเชิญนักวิจัยที่เสนอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน /ชุดโครงการ/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  ข้อสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ปี 2563
  RAINS for Thailand Food Valley ประจำปี 2564
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Strategic Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แบบฟอร์มเสนอแผนงานปีงบประมาณ 2563
  แบบฟอร์ม บว.1-บว.21 2562
  แบบฟอร์มแหล่งทุนวิจัยภายนอก
  แบบฟอร์มขอออกรหัสโครงการ
  หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
  การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

   
  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์สำหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ประสบการณ์จาก แผนบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560
   ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตามมาตรฐาน OECD
  ระบบจัดการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRMS) ได้มีดารพัฒนาระบบใหม่เป็น ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
  การขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย (งบปกติ)
  วิธีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
  รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
  ผลงานวิจัยเด่น/ใช้ประโยชน์
  หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
  แผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลา 15 ปี (พศ.2563-2577) และแผนงานวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)