หน้าแรก


ปรับปรุงข้อมูล : 20/2/2563 13:23:56     อ่าน : 1390
   
  ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 
ทดสอบระบบ
   
    ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
    รับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems)
    ทุนสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม(วช.)
   การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (FY2020)
  (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ e-Asia Joint Research Program ครั้งที่ 9 (Functional Food,Native Chicken,Water Resource Management)
  (วช.) ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563
  การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) 2563
   
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต (มกอช.)
  ขอเชิญนักวิจัยที่เสนอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน /ชุดโครงการ/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และการเสวนา นักจัดการความรู้เพื่อชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
  การฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไยและการชักนำให้ออกดอก"
  ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการแบบหมู่คณะในงาน    “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครบรอบ 60 ปี”
 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Strategic Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แบบฟอร์มเสนอแผนงานปีงบประมาณ 2563
  แบบฟอร์ม บว.1-บว.21 2562
  แบบฟอร์มแหล่งทุนวิจัยภายนอก
  แบบฟอร์มขอออกรหัสโครงการ
  หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
  การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

   
  การขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย (งบปกติ)
  วิธีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
  รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
  ผลงานวิจัยเด่น/ใช้ประโยชน์
  หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม