Flowchart การออกรหัสโครงการวิจัย

 ขั้นตอนการออกรหัสโครงการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการออกรหัสทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. ขั้นตอนการออกรหัสแหล่งทุนภายนอก (กรณีผ่านมหาวิทยาลัย)
 3. ขั้นตอนการออกรหัสแหล่งทุนภายนอก (กรณีจัดทาหนังสือมอบอำนาจ)
 4. ขั้นตอนการออกรหัสโครงการวิจัยแหล่งทุนเงินรายได้คณะ
 5. ขั้นตอนการออกรหัสโครงการวิจัยแหล่งทุนส่วนตัว-ทุนที่หัวหน้าสังกัดหน่วยงานอื่น
-
 แบบฟอร์มขอออกรหัสโครงการวิจัย 
 แบบฟอร์มขอออกรหัสโครงการวิจัย


ปรับปรุงข้อมูล 23/8/2562 14:54:40
, จำนวนการเข้าดู 407