การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) 2563


ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2563 10:42:03     อ่าน : 758
   
 

ทดสอบระบบ

  การจัดทำข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

       

  การเสนอของบประมาณ ววน. แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
  1. - การเสนอของบประมาณ Re-submit Proposal (สำหรับชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย (เดิม) ที่ได้รับพิจารณาระดับ 4-5 ดาว)
  2. การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ของยุทธศาสตร์และแผน อววน. ของประเทศ
  -
  สรุป : การเสนอขอทุนสนับสนุนวิจัยปี 2563 มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอขอได้เฉพาะ ข้อ 2. เท่านั้น

  -

     แผนงานสำคัญ (Flagship)   
  Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ (PMU: บพค.)
  Program 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคมให้มีคุณภาพ
  - - FS1 - Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรยุทธศาสตร์)
  Program 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (Al for All)
  FS2 AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน)
  Program 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
  FS3 Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม)
  FS4 Space Consortium (โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศแห่งชาติ)
  FS5 Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)
  FS6 Social and humanity Frontier Research (แผนการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์)
  Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายลังคม (PMU: วช.)
  Program 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
  FS7 Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)
  FS8 PM2.5
  FS9 Water security (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางด้านน้ำ)
  Program 8 สังคมสูงวัย
  FS10 Thailand Aging Society (แผนงานสังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย)
  Program 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
  FS11 Open Society Social Change (โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด)
  FS12 ความปลอดภัยทางถนน (แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน)
  Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน (PMU : บพข.)
  Program 10
  FS13 Tech Localization (การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
  FS14 PPP-RDI (แผนการดำเนินงานโครงการ Public-Private Partnership for RDI ประจำปีงบประมาณ 2563)
  FS15 อุทยานวิทยาศาสตร์ (โครงการการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
  FS16 BCG in Action (แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
  FS17 Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย)
  FS18 Smart Farming
  Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (PMU: บพท.)
  Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
  FS19 Social Innovation (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)
  FS20 ชุมชนนวัตกรรม
  FS21 University for Inclusive Growth program: UNG (กลุ่ม มทร. ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่)
  Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์ดลางความเจริญ
  FS22 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox)
  -

  -
  เอกสารเพิ่มเติม
  - รายละเอียด แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
  PowerPoint การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) และการเสนอขอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563
  PMU พบประชาคมวิจัย
  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565
  กรอบการวิจัย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากาลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
  โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
  แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
  การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
  -
  กรอบการวิจัย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  สังคมสูงวัย ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
  -
  กรอบการวิจัย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  BCG in Action
  -
  กรอบการวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  จีโนมิกส์ประเทศไทย
  -
  กรอบการวิจัย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เปิดรับถึง 20 มกราคม 2563)
  มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ (เปิดรับถึง 20 มกราคม 2563)
  พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (เปิดรับถึง 20 มกราคม 2563)
  -
  ยื่นขอทุน
  ระบบ NRMS
  ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ โทร. 3428 หรือ 0 86670 0946