ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ


ปรับปรุงข้อมูล : 17/2/2563 16:04:08     อ่าน : 2831
ระบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงานกรณีไม่ได้สแกนนิ้วมือ   ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบเบิก-จ่ายวัสดุออนไลน์
ระบบการจองห้องประชุมสำนักวิจัยฯ   ระบบทำเนียบนักวิจัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบการจองห้องพักสำนักวิจัยฯ   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (งานวิจัย)
ระบบตรวจสอบการลาบุคลากรประจำเดือน   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (งานบริการวิชาการ)
ระบบตรวจสอบเงินเดือน   ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานบุคลากร (Glpi)
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย(MIS)  
ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ(MIS)      
ระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ