ระบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงานกรณีไม่ได้สแกนนิ้วมือ   ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบเบิก-จ่ายวัสดุออนไลน์ ระบบตรวจสอบโปรแกรม Adobe
ระบบการจองห้องประชุมสำนักวิจัยฯ   ระบบทำเนียบนักวิจัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบการจองห้องพักสำนักวิจัยฯ   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (งานวิจัย)
ระบบตรวจสอบการลาบุคลากรประจำเดือน   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (งานบริการวิชาการ)
ระบบตรวจสอบเงินเดือน   ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานบุคลากร (Glpi)
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย(MIS)   Dashboard เว็บไซต์สำนักวิจัยฯ
ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ(MIS)   Dashboard เว็บไซต์ฐานข้อมูลองค์ความรู้ฯ
ระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   ขอใช้งานระบบ Zoom meeting(กองเทคโนโลยีดิจิทัล)
         
       


ปรับปรุงข้อมูล 10/6/2565 9:32:36
, จำนวนการเข้าดู 4130