ระบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงานกรณีไม่ได้สแกนนิ้วมือ   ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบเบิก-จ่ายวัสดุออนไลน์ ขอใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบการจองห้องประชุมสำนักวิจัยฯ   ระบบทำเนียบนักวิจัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริการ Office 365 MJU   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (งานวิจัย)
ระบบตรวจสอบการลาบุคลากรประจำเดือน   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (งานบริการวิชาการ)
ระบบตรวจสอบเงินเดือน   ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานบุคลากร (Glpi)
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย(MIS)   Dashboard เว็บไซต์สำนักวิจัยฯ
ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ(MIS)   Dashboard เว็บไซต์ฐานข้อมูลองค์ความรู้ฯ
ระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   ขอใช้งานระบบ Zoom meeting(กองเทคโนโลยีดิจิทัล)
  กรอกข้อมูลการลาของพนักงานจ้างเหมา สำนักวิจัยฯ   Dashboard โครงการพระราชดำริฯ (Maric)
       


ปรับปรุงข้อมูล 30/11/2566 10:09:27
, จำนวนการเข้าดู 4130