สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

       สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อของบประมาณสนับสนุน ประจำปี 2558 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยตาม แบบ ว-1ช และ/หรือ แบบ ว-1ด โดยการจัดทำข้อเสนอการวิจัยนั้นคระกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความเห็นให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) หรือยุทธศาสตร์งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเพื่อมุ้งสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2558)
       ผู้ที่สนใจโปรดจัดทำข้อเสนอตามแบบฟร์อมที่กำหนด และจัดส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (Microsoft Word) ภายในวันที่ 6 กันยายน 2556

     ***  ด่วน เปลี่ยนกำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบนองพระราชดำริ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 ***


หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2558
กรอบประเด็นงานวิจัย พ.ศ. 2558  
แบบระบุความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย
แบบเสนอแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ/แผนงาน) แบบ ว-1ช
คำชี้แจง แบบเสนอแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ/แผนงาน) 
แบบเสนอโครงการวิจัย (โครงการวิจัย) แบบ ว-1ด
คำชี้แจง แบบเสนอโครงการวิจัย (โครงการวิจัย)
แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

ภาคผนวก
ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ผนวก 4 : นโยบายรัฐบาล
ผนวก 5 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 6 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 7 : ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ผนวก 8 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ผนวก 9 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)
ผนวก 10 : จรรยาบรรณนักวิจัย
ผนวก 11 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 13 : จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก 14 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 15 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก 16 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการน้ำ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นที่สูง
ยุทธศาสตร์การวิจัยข้าว
ยุทธศาสตร์การวิจัยมันสำปะหลัง
ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ
เกษตรเพื่อความยั่งยืน (สามารถดูรายละเอียดได้จากกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ำมัน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)

ปรับปรุงข้อมูล : 10/3/2556 12:04:17     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 11933

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดนิทรรศการ คลินิกเทคโนโลยี และนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)"
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดนิทรรศการ คลินิกเทคโนโลยี และนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการในงานดังกล่าว  ณ พื้นที่แปลงวิจัย 400 ไร่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 
2 ธันวาคม 2565     |      23
International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัดงาน International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีระพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในงานพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวินมะโนชัยรองศาสตราจารย์ดรอภินันท์สุวรรณรักษ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรืองชัยจูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรคณาจารย์เข้าร่วมในงานดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรืองชัยจูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและ Dr. Wen-Li lee Diretor,Feng Tropical Horticultural Experiment Branch,Tawan Agricultrual Research Institute,COA,Tawan และการสัมมนาณห้องลีลาวดีโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ซึ่งในงานสัมมานามีทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. Challenge and trend to produce Longan in Thailand  2. Challenge and opportunity: The impact of climate change on fruit production 3. Challenge and opportunity: The impact of climate change on fruit production in Malaysia 4. Challenge and trend to produce grapes and temperate fruit in tropical areas 5. Passion fruit and avocado production in Japan and the challenge of reducing chilling stress on them 6. Heavy rainfall has given rise to severe crop diseases caused by Phytophthora spp. n Taiwan - taking passion fruit as an example 7. Climatic factors affecting yield and yield prediction of aromatic coconut 8. Fruit production in the Philippines amidst climate change
30 พฤศจิกายน 2565     |      29
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค" ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อว. ส่วนหน้า เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายคลีนิคเทคโนโลยี เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน 2565     |      22