ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

   ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ
สารสนเทศภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/ราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิบการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนในการกล่าวขอขมาและขอพร ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 เมษายน 2564
โครงการดำหัวปีใหม่ผู้อาวุโสของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการดำหัวปีใหม่ผู้อาวุโสของสำนักวิจัยฯ เป็นการขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าง ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 เมษายน 2564
การฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย"
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มขนมเทียนไส้หวาน 2.กลุ่มขนมเทียนไส้เค็ม 3.กลุ่มขนมลูกชุบ 4.กลุ่มขนมวุ้น โดยมี นางสาวบัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องคหกรรม อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยาย ความเป็นมาของการทำงานบนพื้นที่สูง โดยนายบุญธรรม บุญเลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ การรายงานผลงานดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิจัยฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2564
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021"
วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น ให้มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้ในคนเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถบริโภคได้ในราคาพิเศษ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
30 มีนาคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ บุคลากร และนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)  
29 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
24 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การน้ำปุ๋ยหมัก การผลิตผักอินทรีย์ และการเยี่ยมชมแปลงสาธิต โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเกษตร และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในงานการถ่ายทอดองค์วามรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10 มีนาคม 2564
การเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จงพล พรหมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เจ้าหน้าที่ บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาในโครงการการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
1 มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีระพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์โดยศาสตราจารย์ดรอานัฐตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีอาจารย์ดรชวนชมบุญระหงส์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตรเกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้แทนภาคการผลิตคุณนิเวศน์พิรารักษ์จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อคุณสุวรรณาหลั่งน้ำสังข์กรรมการผู้จัดการบริษัทสังคมสุขภาพจำกัดและผู้บริหารร้านเลมอนฟาร์มเป็นผู้ร่วมเสวนาและคุณธนพลเขียวละม้ายผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ดำเนินรายการณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2564
กรอบข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565
 กรอบงานวิจัยสวก. กรอบงานวิจัย สวก.
25 กุมภาพันธ์ 2564
การฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยาย ในหัวข้อ "ความสำคัญในการขอใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออกของผู้ประกอบการ" โดยมี นายถิงเหวย แซ่ติง จากชานนท์พืชผล, "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับลำไย โดย นายอภิชาต ชมภู จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAP) ณ ห้อง PT106 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
25 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ 7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2564
การรับฟังบรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ U2T
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยฯ จัดการรับฟังบรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ U2T โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ U2T การออกแบบกิจกรรมและแผนงานตาม TOR, เช็คข้อกำหนดกระทรวง, รายละเอียด 9 Module, การบริหารจัดการผู้ถูกจ้างงาน, การเก็บและใช้ข้อมูลการปรับปรุงงาน โดยมี คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และทีมงาน CSC-Betagro ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานส้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"และประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET)ผู้สนใจสามารถจัดส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ (CRCI Inovention Contest) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564จัดส่งบทความหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/crci/  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7   รายละเอียดโครงการ  รูปแบบการเขียนบทความ
10 กุมภาพันธ์ 2564
จัดการปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น System Integrator
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น System Integrator ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การตอนรับ ซึ่งภายในงานมีปฐมนิเทศ ในหัวข้อ "การเชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ หัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1 กุมภาพันธ์ 2564
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรนอกสถานที่ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรนอกสถานที่ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
29 มกราคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021 : Online
วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021 : Online ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา มาเป็นประธานเปิดงาน ณ ฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th ซึ่งจะได้พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า 2. ฐานเรียนรู้ เกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม 3.ฐานเรียนรู้ นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 4.ฐานเรียนรู้ มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ 5.ฐานเรียนรู้ พรรณไม้หลากสี แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6.ฐานเรียนรู้ Amazing ชีวภัณฑ์ระดับโลก 7.ฐานเรียนรู้ แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 8.ฐานเรียนรู้ ความงดงามแห่งพืชผัก** ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
27 มกราคม 2564
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัย เข้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มกราคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2564
ดูทั้งหมด
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานส้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"และประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET)ผู้สนใจสามารถจัดส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ (CRCI Inovention Contest) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564จัดส่งบทความหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/crci/  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7   รายละเอียดโครงการ  รูปแบบการเขียนบทความ
10 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิจัยฯ ร่วมถวายต้นพะยอม
สำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมถวายและปลูกต้นพยอม ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)
10 พฤษภาคม 2559
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักวิจัย ฯ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 จากการประกวดแข่งขันส้มตำลีล่า ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2559
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอาวุโสสำนักวิจัยฯ ตามประเพณีชาวล้านนาไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, รองศาสตราจารย์จำเนียรบุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการ, อาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย, อาจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกูล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิรินิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง, นางนฤมล วันชัยนาวิน, นางนงนุช พูลสวัสดิ์, นางจันทร์ทิพย์ ชมดอก, นายประพันธ์ ศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ร่วมให้พรแก่บุคลากรสำนักวิจัยฯ และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองที่บุคลากรสำนักวิจัยฯได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งในงานมีการแข่งประกวดการทำอาหารพื้นเมือง ได้แก่ ห่อนิ่งไก่ น้ำพริกปลา แกงอ่อมหมู ลาบหมู ส้าผัก ณ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัด "โครงการฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง" โดย รองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณศุภพิชญ์ วุฒิรัตน์สกุล และคุณณัฐวุฒิ เครือฟู เป็นวิทยากรในการอบรมการทำอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ อาทิ แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง ข้าวซอย ขนมเทียน และน้ำอัญชันมะนาวณ อาคารธรรมศํกดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 เมษายน 2559
งาน “คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า:การบูรณาการสร้างอาชีพและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชนมีส่วนร่วม”
วันที่ 31 มีนาคม 2559 สำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า:การบูรณาการสร้างอาชีพและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชนมีส่วนร่วม” พร้อมนำตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์อินทรีย์แจกฟรีในงาน และตัวอย่างพืชทางเลือกในการเพาะปลูก เช่น มัลเบอร์รี่ เสาวรส และเคพกูสเบอร์รี่ ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมเดินชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวงคาราบาว ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5 เมษายน 2559
การประกวดกล้วยไม้ ในงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12
นายธนวัฒน์  รอดขาว หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้ไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ซึ่งได้ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดแสดง อาธิ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์กล้วยไม้ และมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้นำกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ชื่อ รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ศรีน่าน เข้าประกวดในงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรองเท้านารีเหลืองกระบี่ และได้รับเกียรตินิยมระดับ FCC (First Class Certificated) ระดับคะแนน 90.08 pts.  จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี
24 มีนาคม 2559
งาน "ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016 (APOC 12)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ งาน "ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 :  The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016 (APOC 12) ในแนวคิด กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ : Orchids and Human Beings " ในงานประกอบไปด้วย การประชุมวิชาการกล้วยไม้นานาชาติ การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม การแสดงนิทรรศการวิชาการ/การอนุรักษ์/นวัตกรรมกล้วยไม้ การจัดแสดงการประกวดกล้วยไม้ อาทิ การจัดสวนกล้วยไม้ กล้วยไม้ต้น/กล้วยไม้ตัดดอก/สิ่งประดิษฐ์จากกล้วยไม้ ได้แก่ กล้วยไม้อัดแห้ง พวงมาลัยกล้วยไม้ฯ และอื่น ๆ การจัดแสดงและประกวดศิลปะจากกล้วยไม้ ภาพวาด ภาพถ่าย และประติมากรรมกล้วยไม้ เป็นต้น งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี
24 มีนาคม 2559
พิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
สำนักวิจัยฯ โดยรองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และนางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ ผู้บริหาร/เลขานุการสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
การฝึกอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกพืชอินทรีย์ในภาชนะ"
สำนักวิจัยฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกพืชอินทรีย์ในภาชนะ เน้นเรื่อง มะนาว มะกรูด พริกไทย มะม่วง น้อยหน่าและส้มโอ” รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายพิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
26 กุมภาพันธ์ 2559
ดูทั้งหมด
ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิบการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนในการกล่าวขอขมาและขอพร ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 เมษายน 2564
โครงการดำหัวปีใหม่ผู้อาวุโสของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการดำหัวปีใหม่ผู้อาวุโสของสำนักวิจัยฯ เป็นการขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าง ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 เมษายน 2564
การฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย"
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มขนมเทียนไส้หวาน 2.กลุ่มขนมเทียนไส้เค็ม 3.กลุ่มขนมลูกชุบ 4.กลุ่มขนมวุ้น โดยมี นางสาวบัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องคหกรรม อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยาย ความเป็นมาของการทำงานบนพื้นที่สูง โดยนายบุญธรรม บุญเลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ การรายงานผลงานดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิจัยฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2564
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021"
วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น ให้มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้ในคนเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถบริโภคได้ในราคาพิเศษ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
30 มีนาคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ บุคลากร และนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)  
29 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
24 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การน้ำปุ๋ยหมัก การผลิตผักอินทรีย์ และการเยี่ยมชมแปลงสาธิต โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเกษตร และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในงานการถ่ายทอดองค์วามรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10 มีนาคม 2564
การเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จงพล พรหมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เจ้าหน้าที่ บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาในโครงการการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
1 มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารสัตว์อินทรีย์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง(TOR)
10/6/2559 9:33:38
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ (ปปช.07) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ
28/3/2559 11:57:12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ (ปปช.07) วัสดุเกษตร 7รายการ
28/3/2559 11:56:30
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
28/3/2559 11:51:32
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ ปปช07)
21/3/2559 9:35:26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
17/3/2559 15:30:07
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
17/3/2559 15:23:25
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
17/3/2559 15:10:50
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
17/3/2559 15:10:03
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
15/3/2559 9:43:55
 ดูทั้งหมด
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
22/1/2564 14:21:06
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0
4/7/2560 11:55:57
เปิดรับขอเสนอการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2559
23/6/2560 9:48:51
การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561
1/8/2559 9:33:57
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจำนวน 3 โรง
20/1/2559 15:19:47
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
6/1/2559 14:47:16
ปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
23/11/2558 9:40:19
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559
4/11/2558 16:30:54
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
12/10/2558 10:55:55
โครงการทุน Newton Fund ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
19/6/2558 14:55:52
 ดูทั้งหมด

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

โครงการพิเศษ
โครงการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดีโอองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
     


รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

ภายในหน่วยงาน
บริการความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้องประชุม-ห้องพัก
ลิ้งค์อื่นๆ