ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

   ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ
สารสนเทศภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/ราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธีการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ์ รักษาอธิการยดี มหาวิทยาลัยพายัพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชงและกัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยพายัพ จึงร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดกัญชง และ สารสกัดกัญชา อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบในทางการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2564
พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด (ลงนามออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธีการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมี นายพิษณุพงศ์ ถิรโชติภูวนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ซีไออาร์ดี คอลซัลแทนท์ และ นายพุฒิพงศ์ พจน์จำเนียร กรรมการบริษัท ซีไออาร์ดี คอลซัลแทนท์ เป็นตัวแทนฝ่าย บริษัท ซีไออาร์ดี คอลซัลแทนท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายนักการตลาด ผู้ค้าปลีก นักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยให้เข้มแข็ง 2. เพื่อสร้างความชำนาญในทักษะต่อยอดที่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจแบบใหม่ จากผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจแขนงต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ 3. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีความเข้าใจในธุรกิจ พื้นฐานทางด้านการบัญชี การเงิน การจัดการ และสามารถทำแผนธุรกิจนำเสนอนักลงทุนและผู้ร่วมลงทุนได้ 4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างโอกาสของประชาชน นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้ได้ทดลองนำเสนอผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ กับนักธุรกิจ นักลงทุน และ ผู้ร่วมลงทุน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2564
ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีทางพราหมณ์ในงานดังกล่าว ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 กรกฎาคม 2564
การเสวนาการพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาการพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน และร่วมเสวนาเกี่ยวกับ การดำเนินงานชุดโครงการวิจัย พัฒนาระบบจัดเก็ย วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผ่นแม่บทและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง โดย ดร.อัญชัญ ชมพูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้    เอกสารประกอบการประชุม  แผนปฏิบัติกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง และโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –2570)การประชุม BIG DATA สิ่งแวดล้อม
5 กรกฎาคม 2564
พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกพืชมูลค่าสูง โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบหลักสูตร สร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ในรูปแปปการเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบ Thai MOOC โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งมอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 กรกฎาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้องรับและกล่าวความเป็นมาของการจัดทำบันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการทดสอบ วิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชง และผลิตภัณฑ์จากกัญชาผง ซึ่งมี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายปุณญวัฒน์ ชูพยัคฆ์ เภสัชกร, นายทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค เป็นตัวแทนบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
28 มิถุนายน 2564
สำนักวิจัยฯต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อำเภอสันกำแพง ในการศึกษาดูงาน แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อำเภอสันกำแพง จำนวน 40 คน ในการบรรยายและสาธิต การจัดการบริหารพื้นที่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ โดยมี นายบุญธรรม บุญเลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ, นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
25 มิถุนายน 2564
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ภายในงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ปัญหา อุปสรรค์ และ การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
24 มิถุนายน 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง"
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง" ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และการนำเสนองานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะใบกัญชา รวมถึงราก ทำให้สร้างความสนใจที่ถูกต้องและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากัญชา ได้แก่ ลิปมันผสมสารสกัดกัญชา, ยาหม่องสารสกัดกัญชา, กล้วยฉาบเนยกัญชา, ชาเก็กฮวยผสมสารสกัดกัญชา, ชามะตูมผสมสารสกัดกัญชา, ขนมปังกัญไส้พริกเผาหมูหยอง, กาแฟสกัดเย็นผสมสารสกัดกัญชา, กระหรี่ปั๊บกัญชา และเอแคลร์กัญชาในระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
21 มิถุนายน 2564
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีการ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม ณ อาคารแผ่พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มิถุนายน 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ 7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ  กรอบข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565กรอบงานวิจัย สวก. สรุปผลการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. รายชื่อแผนงานวิจัยที่เสนอทุนจาก สวก.
27 พฤษภาคม 2564
ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิบการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนในการกล่าวขอขมาและขอพร ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 เมษายน 2564
โครงการดำหัวปีใหม่ผู้อาวุโสของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการดำหัวปีใหม่ผู้อาวุโสของสำนักวิจัยฯ เป็นการขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าง ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 เมษายน 2564
การฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย"
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มขนมเทียนไส้หวาน 2.กลุ่มขนมเทียนไส้เค็ม 3.กลุ่มขนมลูกชุบ 4.กลุ่มขนมวุ้น โดยมี นางสาวบัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องคหกรรม อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยาย ความเป็นมาของการทำงานบนพื้นที่สูง โดยนายบุญธรรม บุญเลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ การรายงานผลงานดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิจัยฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2564
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021"
วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น ให้มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้ในคนเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถบริโภคได้ในราคาพิเศษ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
30 มีนาคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ บุคลากร และนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)  
29 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
24 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การน้ำปุ๋ยหมัก การผลิตผักอินทรีย์ และการเยี่ยมชมแปลงสาธิต โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11 มีนาคม 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเกษตร และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในงานการถ่ายทอดองค์วามรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10 มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ 7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ  กรอบข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565กรอบงานวิจัย สวก. สรุปผลการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. รายชื่อแผนงานวิจัยที่เสนอทุนจาก สวก.
27 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานส้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"และประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET)ผู้สนใจสามารถจัดส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ (CRCI Inovention Contest) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564จัดส่งบทความหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/crci/  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7   รายละเอียดโครงการ  รูปแบบการเขียนบทความ
10 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิจัยฯ ร่วมถวายต้นพะยอม
สำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมถวายและปลูกต้นพยอม ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)
10 พฤษภาคม 2559
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักวิจัย ฯ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 จากการประกวดแข่งขันส้มตำลีล่า ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2559
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอาวุโสสำนักวิจัยฯ ตามประเพณีชาวล้านนาไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, รองศาสตราจารย์จำเนียรบุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการ, อาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย, อาจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกูล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิรินิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง, นางนฤมล วันชัยนาวิน, นางนงนุช พูลสวัสดิ์, นางจันทร์ทิพย์ ชมดอก, นายประพันธ์ ศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ร่วมให้พรแก่บุคลากรสำนักวิจัยฯ และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองที่บุคลากรสำนักวิจัยฯได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งในงานมีการแข่งประกวดการทำอาหารพื้นเมือง ได้แก่ ห่อนิ่งไก่ น้ำพริกปลา แกงอ่อมหมู ลาบหมู ส้าผัก ณ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัด "โครงการฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง" โดย รองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณศุภพิชญ์ วุฒิรัตน์สกุล และคุณณัฐวุฒิ เครือฟู เป็นวิทยากรในการอบรมการทำอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ อาทิ แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง ข้าวซอย ขนมเทียน และน้ำอัญชันมะนาวณ อาคารธรรมศํกดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 เมษายน 2559
งาน “คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า:การบูรณาการสร้างอาชีพและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชนมีส่วนร่วม”
วันที่ 31 มีนาคม 2559 สำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า:การบูรณาการสร้างอาชีพและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชนมีส่วนร่วม” พร้อมนำตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์อินทรีย์แจกฟรีในงาน และตัวอย่างพืชทางเลือกในการเพาะปลูก เช่น มัลเบอร์รี่ เสาวรส และเคพกูสเบอร์รี่ ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมเดินชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวงคาราบาว ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5 เมษายน 2559
การประกวดกล้วยไม้ ในงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12
นายธนวัฒน์  รอดขาว หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้ไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ซึ่งได้ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดแสดง อาธิ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์กล้วยไม้ และมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้นำกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ชื่อ รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ศรีน่าน เข้าประกวดในงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรองเท้านารีเหลืองกระบี่ และได้รับเกียรตินิยมระดับ FCC (First Class Certificated) ระดับคะแนน 90.08 pts.  จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี
24 มีนาคม 2559
งาน "ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016 (APOC 12)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ งาน "ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 :  The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016 (APOC 12) ในแนวคิด กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ : Orchids and Human Beings " ในงานประกอบไปด้วย การประชุมวิชาการกล้วยไม้นานาชาติ การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม การแสดงนิทรรศการวิชาการ/การอนุรักษ์/นวัตกรรมกล้วยไม้ การจัดแสดงการประกวดกล้วยไม้ อาทิ การจัดสวนกล้วยไม้ กล้วยไม้ต้น/กล้วยไม้ตัดดอก/สิ่งประดิษฐ์จากกล้วยไม้ ได้แก่ กล้วยไม้อัดแห้ง พวงมาลัยกล้วยไม้ฯ และอื่น ๆ การจัดแสดงและประกวดศิลปะจากกล้วยไม้ ภาพวาด ภาพถ่าย และประติมากรรมกล้วยไม้ เป็นต้น งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี
24 มีนาคม 2559
พิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
สำนักวิจัยฯ โดยรองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และนางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ ผู้บริหาร/เลขานุการสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
ดูทั้งหมด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธีการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ์ รักษาอธิการยดี มหาวิทยาลัยพายัพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชงและกัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยพายัพ จึงร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดกัญชง และ สารสกัดกัญชา อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบในทางการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2564
พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด (ลงนามออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธีการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมี นายพิษณุพงศ์ ถิรโชติภูวนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ซีไออาร์ดี คอลซัลแทนท์ และ นายพุฒิพงศ์ พจน์จำเนียร กรรมการบริษัท ซีไออาร์ดี คอลซัลแทนท์ เป็นตัวแทนฝ่าย บริษัท ซีไออาร์ดี คอลซัลแทนท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายนักการตลาด ผู้ค้าปลีก นักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยให้เข้มแข็ง 2. เพื่อสร้างความชำนาญในทักษะต่อยอดที่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจแบบใหม่ จากผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจแขนงต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ 3. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีความเข้าใจในธุรกิจ พื้นฐานทางด้านการบัญชี การเงิน การจัดการ และสามารถทำแผนธุรกิจนำเสนอนักลงทุนและผู้ร่วมลงทุนได้ 4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างโอกาสของประชาชน นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้ได้ทดลองนำเสนอผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ กับนักธุรกิจ นักลงทุน และ ผู้ร่วมลงทุน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2564
ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีทางพราหมณ์ในงานดังกล่าว ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 กรกฎาคม 2564
การเสวนาการพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาการพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน และร่วมเสวนาเกี่ยวกับ การดำเนินงานชุดโครงการวิจัย พัฒนาระบบจัดเก็ย วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผ่นแม่บทและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง โดย ดร.อัญชัญ ชมพูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้    เอกสารประกอบการประชุม  แผนปฏิบัติกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง และโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –2570)การประชุม BIG DATA สิ่งแวดล้อม
5 กรกฎาคม 2564
พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกพืชมูลค่าสูง โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบหลักสูตร สร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ในรูปแปปการเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบ Thai MOOC โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งมอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 กรกฎาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้องรับและกล่าวความเป็นมาของการจัดทำบันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการทดสอบ วิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชง และผลิตภัณฑ์จากกัญชาผง ซึ่งมี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายปุณญวัฒน์ ชูพยัคฆ์ เภสัชกร, นายทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค เป็นตัวแทนบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
28 มิถุนายน 2564
สำนักวิจัยฯต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อำเภอสันกำแพง ในการศึกษาดูงาน แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อำเภอสันกำแพง จำนวน 40 คน ในการบรรยายและสาธิต การจัดการบริหารพื้นที่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ โดยมี นายบุญธรรม บุญเลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ, นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
25 มิถุนายน 2564
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ภายในงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ปัญหา อุปสรรค์ และ การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
24 มิถุนายน 2564
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง"
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง" ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และการนำเสนองานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะใบกัญชา รวมถึงราก ทำให้สร้างความสนใจที่ถูกต้องและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากัญชา ได้แก่ ลิปมันผสมสารสกัดกัญชา, ยาหม่องสารสกัดกัญชา, กล้วยฉาบเนยกัญชา, ชาเก็กฮวยผสมสารสกัดกัญชา, ชามะตูมผสมสารสกัดกัญชา, ขนมปังกัญไส้พริกเผาหมูหยอง, กาแฟสกัดเย็นผสมสารสกัดกัญชา, กระหรี่ปั๊บกัญชา และเอแคลร์กัญชาในระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
21 มิถุนายน 2564
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีการ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม ณ อาคารแผ่พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มิถุนายน 2564
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารสัตว์อินทรีย์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง(TOR)
10/6/2559 9:33:38
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ (ปปช.07) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ
28/3/2559 11:57:12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ (ปปช.07) วัสดุเกษตร 7รายการ
28/3/2559 11:56:30
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
28/3/2559 11:51:32
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ ปปช07)
21/3/2559 9:35:26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
17/3/2559 15:30:07
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
17/3/2559 15:23:25
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
17/3/2559 15:10:50
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
17/3/2559 15:10:03
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
15/3/2559 9:43:55
 ดูทั้งหมด
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
22/1/2564 14:21:06
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0
4/7/2560 11:55:57
เปิดรับขอเสนอการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2559
23/6/2560 9:48:51
การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561
1/8/2559 9:33:57
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจำนวน 3 โรง
20/1/2559 15:19:47
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
6/1/2559 14:47:16
ปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
23/11/2558 9:40:19
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559
4/11/2558 16:30:54
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
12/10/2558 10:55:55
โครงการทุน Newton Fund ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
19/6/2558 14:55:52
 ดูทั้งหมด

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการพิเศษ

วีดีโอองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
     


รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

ภายในหน่วยงาน
บริการความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้องประชุม-ห้องพัก
ลิ้งค์อื่นๆ