สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวบังคมทูลถวายพระพร ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร้อมทั้ง ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ในโอกาสที่นำกำลังพลสนับสนุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นคณะผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะเศษไม้ และทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชเปิดเส้นทางระบายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคคลบาท ในการรักษา สืบสาน โครงการจิตอาสา และโครงการ ตามพระดําริ โดยร่วมกับส่วนงานราชการและชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสา อันนเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากร สู่การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำของชุมชน ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 พฤษภาคม 2567     |      19
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย (Generative AI in Research Management) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย ในองค์กรสถาบันการศึกษาให้มีความรู้เข้าใจเท่าทันเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กิจกรรมจัดขึ้นโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ(KNIT) ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
23 พฤษภาคม 2567     |      21
นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ทีมวิจัยและนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรกลุ่มเครือข่ายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
23 พฤษภาคม 2567     |      19
ต้อนรับการศึกษาดูงาน คณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ประเทศภูฏาน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ นาย Dasho Thinley Namgyel เลขาธิการกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ประเทศภูฏาน ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ สะระ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จากนั้นได้เดินทางไปยัง แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายนิคม สุทธา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
3 พฤษภาคม 2567     |      42
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 กลุ่มสำนักงานอาคารเฉลิทพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) กล่าวเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร มีคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานในแต่ละหมวด ก่อนเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #GreenOffice
30 เมษายน 2567     |      76
กิจกรรม MAID Startup Scouting 2024
กิจกรรม MAID Startup Scouting 2024 เวทีคัดเลือกแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567  ทีมสตาร์ทอัพได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ นักลงทุน และนักวิจัยที่ Spinoff เป็นสตาร์ทอัพ โดยทีมสตาร์ทอัพทุกทีมได้แนวทางในการพัฒนาทีมทั้งด้านเทคโนโลยี การตลาด ช่องทางการพัฒนาธุรกิจ เพื่อนำไปปรับใช้ต่อในกระบวนการบ่มเพาะ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567  ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การต้อนรับและให้กำลังใจสตาร์ทอัพด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำ Magrow Holding Company Limited ซึ่งเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ในวันดังกล่าว
30 เมษายน 2567     |      61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (รุ่นที่ 3)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (รุ่นที่ 3) พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
26 เมษายน 2567     |      74
เสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดส่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา บพค.
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักวิจัยฯ จัดการเสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดส่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนา พัฒนาโจทย์วิจัย ภายใต้กรอบการพัฒนา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 เมษายน 2567     |      67
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ USDA Regional Agriculture Innovation Network (RAIN) ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร รับมือผลกระทบวิกฤตสภาพอากาศ เพื่อยกระดับภาคการเกษตรและเครือข่าย
วันที่ 19 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล (Winrock International) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ USDA Thailand Regional Agriculture Innovation Network (RAIN) ซึ่งเป็นเครือข่ายผลักดันนวัตกรรมด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนการเงินจากโครงการ Food for Progress ภายใต้การบริหารของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) มุ่งสร้างความร่วมมือตรวจสอบนวัตกรรมการเกษตรที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และขยายผลส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในวงกว้าง เพื่อรับมือกับผลกระทบที่มาจากวิกฤตสภาพอากาศ....รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้มาร่วมงาน และคุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่อเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีต่อการลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณวิลเลี่ยม สปาร์คส์ ผู้อำนวยการโครงการ RAIN เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่....การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในการตรวจสอบ นวัตกรรมภาคเกษตรกรรมที่ช่วยให้รับมือกับผลกระทบวิกฤตสภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางของการสร้างความยั่งยืน และการขยายตลาด ตลอดจนขยายผลสนับสนุนให้เกษตรกรไทยใช้นวัตกรรมดังกล่าวในวงกว้าง RAIN จะใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตลำไย ฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์อัจฉริยะ การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด และการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
26 เมษายน 2567     |      35
ทั้งหมด 17 หน้า