สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
สำนักวิจัยฯ จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิจัยฯ จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้นโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ กิจกรรมภายในงาน มีการวิเคราะห์ SWOT และแผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานวิจัย โดย นายสมยศ มีสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการงานวิจัย แผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และ แผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และการระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7 พฤศจิกายน 2566     |      121
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ และจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
6 พฤศจิกายน 2566     |      417
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน "ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย"
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นางจิรนันท์ เสนานาญ รักษาการหัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมงาน "ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย" ทั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงคุณงามความดี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 ตุลาคม 2566     |      156
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชากาการเกษตร ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมคณะในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชากาการเกษตร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมคณะในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ และ หัวหน้าศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง บรรยายสรุปการดำเนินงานและผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 ตุลาคม 2566     |      79
การอบรมให้ความรู้แผนการดำเนินงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
สำนักวิจัยฯ จัดการอบรมให้ความรู้แผนการดำเนินงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย เป็นประธาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว โดยมี นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ในหมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 4 - 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 ตุลาคม 2566     |      191
ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ในการตรวจฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ นำโดย นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ,อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาจารย์ ดร.อุทัย วาสนาพันธ์พงศ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้, นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ตุลาคม 2566     |      2448
ทั้งหมด 56 หน้า