สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
ขอเชิญเข้ารับการอบรม การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมจัดโครงการ "การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม" ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อมุ่งหวังให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสงซินโครตรอนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยยกระดับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งทีมวิทยากรบรรยาย จะแนะนำเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy เทคนิคX-ray Tomographic Microscopy (XTM) และ เทคนิคPhotoemission Electron Spectroscopy (PES) ในงานด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหารือรในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://maejo.link/da2L
17 พฤษภาคม 2567     |      59
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากร ประจำปี 2566
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากร ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการประกวดคนถือป้าย ขบวนพาเรด และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งในงานดังกล่าวสำนักวิจัยฯ ได้คว้ารางวัล spirit of sport กีฬาเปตอง และรางวัลประกวดคนถือป้ายประเภทสวยงาม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
12 มกราคม 2567     |      335
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในการ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามกับ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ยังมีการเสวนา “ส้มตำวัฒนธรรมอาหารสร้างชาติ" โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผูัดำเนินรายการ และ การบรรยายพิเศษ “การสร้างภาพลักษณ์ Soft Power สินค้าการเกษตรและอาหารของไทยไปเวทีโลกด้วยแนวคิด Local สู่เลอค่า" โดยมี อาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบอาหาร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      211
สำนักวิจัยฯ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ลำไยไทย…ย้อนอดีตสู่อนาคต”
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำนักวิจัยฯ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ลำไยไทย…ย้อนอดีตสู่อนาคต” โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา“เกษตรตรา ดารารัศมีจากลำไยต้นแรกสู่พืชเศรษฐกิจ” โดย คุณปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ ฝ่ายเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญจิต คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และการเสวนา“ทิศทางการผลิตลำไยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อรมเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      267
พิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร สุขภาพ
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วม พิธีปิดและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร สุขภาพ โดยมี นายอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมแปลงถั่วเหลือง ณ แปลงพืชไร่คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมหารือสภาคณบดี สาขาเกษตรแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรม เกษตร อาหารสุขภาพ และการเปิดนิทรรศการเทศบาลเมืองแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      206
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์และนักศึกษาฉาน (SCC-CRRU) แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 17 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์และนักศึกษาฉาน (SCC-CRRU) แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการดูงานเกี่ยวกับการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การทำเกษตรแบบธรรมชาติ ณศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      228
การประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ กรรมการ และนายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และร่วมรับฟังสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 ธันวาคม 2566     |      12569
ทั้งหมด 57 หน้า