สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดนิทรรศการ คลินิกเทคโนโลยี และนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)"
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดนิทรรศการ คลินิกเทคโนโลยี และนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการในงานดังกล่าว  ณ พื้นที่แปลงวิจัย 400 ไร่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 
2 ธันวาคม 2565     |      23
International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัดงาน International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีระพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในงานพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวินมะโนชัยรองศาสตราจารย์ดรอภินันท์สุวรรณรักษ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรืองชัยจูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรคณาจารย์เข้าร่วมในงานดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรืองชัยจูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและ Dr. Wen-Li lee Diretor,Feng Tropical Horticultural Experiment Branch,Tawan Agricultrual Research Institute,COA,Tawan และการสัมมนาณห้องลีลาวดีโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ซึ่งในงานสัมมานามีทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. Challenge and trend to produce Longan in Thailand  2. Challenge and opportunity: The impact of climate change on fruit production 3. Challenge and opportunity: The impact of climate change on fruit production in Malaysia 4. Challenge and trend to produce grapes and temperate fruit in tropical areas 5. Passion fruit and avocado production in Japan and the challenge of reducing chilling stress on them 6. Heavy rainfall has given rise to severe crop diseases caused by Phytophthora spp. n Taiwan - taking passion fruit as an example 7. Climatic factors affecting yield and yield prediction of aromatic coconut 8. Fruit production in the Philippines amidst climate change
30 พฤศจิกายน 2565     |      29
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค" ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อว. ส่วนหน้า เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายคลีนิคเทคโนโลยี เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน 2565     |      22
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และผู้อำนวยการกองบริการวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนปฎิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566"
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และนายนิคม วงศ์นันตา ผู้อำนวยการกองบริหารบริการวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนปฎิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566" โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่โครงการหลวงที่รับผิดชอบ 5 แห่ง และแผนการดำเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2567 ที่มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนด์วิวฮอล์ 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9 พฤศจิกายน 2565     |      59
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และนานาชาติ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งผลงานในระดับชาติ มีจำนวน 11 ผลงาน ดังนี้ 1.ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ 3.การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4.การประเมินสายพันธุ์ห้อมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่ออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิมของจังหวัดแพร่ 5.ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต่อการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อ 6.The Golden Orchid (Dendrobium chrysotoxum LindI.) Extracts - polysaccharides, Reducing Sugars, Soluble Proteins, and Their Antibacterial Properties 7.พฤกษศาสตร์ของต้นรวงผึ้งและการใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ 8.Chemical Composition and Biological Properties of the Yellow Star (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.) Extracts 9.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟินอลิกจากดอกเอื้องคำ โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ 10.การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum) แบบบูรณาการครบวงจร 11.การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้ง (Schoutenia glomerata King subsp. pergrina (Craib) Roekm.) ที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิค HAT-RAP ผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ 1.MJ Humus 2.Instant Coffee Beverage Supplemented with Microencapsulated Extract from Finger Root 3.Malt Beverage from Glutinous Rice Cultivated in Northern Thailand
9 พฤศจิกายน 2565     |      146
การประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุนหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2566 (ออนไลน์)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุนหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2566 (ออนไลน์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นักวิจัย ผู้แทนนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เอกสารประกอบการประชุม  PowerPoint การประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566การจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายโครงการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 พฤศจิกายน 2565     |      51
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีการนำเสนอนโยบายฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิเคราะห์ SWOT Analysis ของสำนักวิจัยฯ การระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 พฤศจิกายน 2565     |      53
ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ ร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” รำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” รำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1 พฤศจิกายน 2565     |      43
สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นตัวแทนกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้ 1. ให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและทำให้ข้าวไทยมีเอกลักษณ์เป็นที่หนึ่งของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ 2. ให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย 3. ให้มีความร่วมมือในการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สําหรับใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง 4. ให้มีความร่วมมือกันในด้านข้อมูลทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายตลอดจนนักศึกษา 5. ให้มีความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวและพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน 6. ให้มีความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านข้าวแก่นักวิชาการภาคเกษตร เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 7. ให้มีความร่วมมือในการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
1 พฤศจิกายน 2565     |      53
ทั้งหมด 88 หน้า