สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28
สำนักวิจัยฯ จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิจัยฯ จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้นโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ กิจกรรมภายในงาน มีการวิเคราะห์ SWOT และแผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานวิจัย โดย นายสมยศ มีสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการงานวิจัย แผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และ แผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และการระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7 พฤศจิกายน 2566     |      121
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมหารือกับ คุณขุนศรี ทองย้อย และทีมงาน เรื่องการจัดนิทรรศการกาแฟของพ่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมหารือกับ คุณขุนศรี ทองย้อย และทีมงาน เรื่องการจัดนิทรรศการกาแฟของพ่อ ได้แก่กาแฟฟรีตลอดงานวันละไม่น้อยกว่า 500 แก้ว รวม 5,000 แก้ว การจัด cupping วันละ 4 ครั้ง นิทรรศการกาแฟ การจัดสนับสนุนกิจกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ เฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย soft power เรื่องส้มตำ ประกวดมะละกอ ประกวดปลาร้า และเสวนาการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นอาหารท้องถิ่น gastronomy สู่สุขภาพทั้งกายและสิ่งแวดล้อม
6 พฤศจิกายน 2566     |      76
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ และจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
6 พฤศจิกายน 2566     |      417
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน "ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย"
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นางจิรนันท์ เสนานาญ รักษาการหัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมงาน "ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย" ทั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงคุณงามความดี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 ตุลาคม 2566     |      156
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชากาการเกษตร ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมคณะในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชากาการเกษตร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมคณะในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ และ หัวหน้าศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง บรรยายสรุปการดำเนินงานและผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 ตุลาคม 2566     |      79
ทั้งหมด 95 หน้า