สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อผลงานพร้อมเนื้อหาโดยย่อตามแบบฟอร์ม จัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ทาง E-manage หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการงานวิจัย สำนักวิจัยฯ (ปณกานต์ ภู่เอี่ยม) โทร. 053-873423 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 มกราคม 2564  เชิญนำเสนอผลงาน expo 2021 01.2 โครงการ Expo 2021 แบบฟอร์ม ตอบรับ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
22 มกราคม 2564     |      1230
เปิดรับขอเสนอการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2559
          คณะกรรมการวิจัยมีมติให้เเปิดรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้กรอบประเด็นการวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครอบคลุมเนื้อหา 1. การพัฒนาระบบการพัฒนาโจทย์ การติดตามความก้าวหน้า ไปถึงการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 2. ระบบการเชื่อมโยง บูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน 3. ระบบการบริหารการสนับสนุน ครอบคลุม โครงสร้างพื้นฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบโครงสร้างองค์กร และเครือข่าย และ ระบบ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เอื้อต่อการบริหารสู่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการวิจัยอย่างมีธรรมาภิบาล 4. ระบบการบริหารงานวิจัยตอบสนองการทำงานที่สอดคล้องต่อธรรมชาติและระบบของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกที่มีความหลากหลาย 5. การพัฒนาระบบนิเวศทางปัญญาในมหาวิทยาลัยในลักษณะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัยลักษณะวิธืวิทยาวิจัย 1. ใช้การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยวิจัยเช่น มช. ,มจท.,มข.,มอ.,มหิดล 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 3. การสำรวจ วิเคราะห์ สภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4. การใช้เวทีระดมความคิดเห็ดจากผู้เกี่ยวข้องสำคัญระยะเวลาการทำวิจัย กรอบเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2560)งบประมาณ 242,092 บาท ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย
23 มิถุนายน 2560     |      1018
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์- กำหนดยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. - ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง http://www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา โทร.0 5387 3402 (ในเวลาราชการ)รายละเอียด...
6 มกราคม 2559     |      871
การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561
        เรียนเชิญนักวิจัยทุกท่านจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน (งบปกติ) ประจำปี งบประมาณ 2561 นักวิจัยสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย โดยใช้แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)หรือแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           นักวิจัยต้องจัดส่งข้อเสนอการวิจัยซึ่งจำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (Microsoft Word) มายังฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ข้อเสนอการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ได้รับการพิจารณาหมายเหตุ - ควรใช้ Microsoft Word 2007 ขึ้นไป ปฏิทินการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบเงินอุดหนุน (งบปกติ) ประจำปี พ.ศ.2561แบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้หนังสือการจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปี 2561หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2561กรอบประเด็นงานวิจัย พ.ศ. 2561ทำเนียบนักวิจัยพี่เลี้ยงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตรุภัณฑ์ในโครงการวิจัยประจำปีแบบฟอร์ม / เอกสารเพิ่มเติม 
1 สิงหาคม 2559     |      3978
แจ้งปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
    มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ - การนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา สนับสนุนภาคบรรยาย ไม่เกินคนละ 20,000 บาท และภาคโปสเตอร์ไม่เกินคนละ 10,000 บาท - การนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี สนับสนุนภาคบรรยายไม่เกินคนละ 15,000 บาท และภาคโปสเตอร์ไม่เกินคนละ 7,500 บาท - การนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศในทวีปเอเชีย สนับสนุนภาคบรรยาย ไม่เกินคนละ 10,000 บาท และภาคโปสเตอร์ไม่เกินคนละ 5,000 บาท หนังสือ แจ้งปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ หนังสือ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
8 ธันวาคม 2557     |      581
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 คัน
สำนักวิจัยฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ประจำปีพ.ศ.2558 ภายใต้โครงการต้นแบบทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ1.รถตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 คัน - กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาในวันที่ 2-17 ธันวาคม 2557 ระหว่งเวลา 09.00-16.30น. - กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถานที่:  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา - ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม  2557 ณ งานพัสดุ สำนักวิจัยฯ บริเวณชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา โทร.0 5387 3852 รายละเอียด...
3 ธันวาคม 2557     |      550
ทั้งหมด 2 หน้า