สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุดๆละ 5 ตัว 3.ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U จำนวน 1 ชุด 4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จำนวน 2 เครื่อง - กำหนดยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น. - ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง http://www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา โทร.0 5387 3402 (ในเวลาราชการ) รายละเอียด...
17 มีนาคม 2559     |      656
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบกระบะเหล็ก  จำนวน 1 คัน - กำหนดยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น. - ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง http://www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา โทร.0 5387 3402 (ในเวลาราชการ) รายละเอียด...
17 มีนาคม 2559     |      585
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) 1.เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำ  จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องบดวัตถุดิบ  จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องผสมอาหาร  จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องอบแห้ง  จำนวน 1 เครื่อง - กำหนดยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น. - ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง http://www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา โทร.0 5387 3402 (ในเวลาราชการ) รายละเอียด...
17 มีนาคม 2559     |      615
ทั้งหมด 9 หน้า