สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

          คณะกรรมการวิจัยมีมติให้เเปิดรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบประเด็นการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครอบคลุมเนื้อหา
1. การพัฒนาระบบการพัฒนาโจทย์ การติดตามความก้าวหน้า ไปถึงการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
2. ระบบการเชื่อมโยง บูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
3. ระบบการบริหารการสนับสนุน ครอบคลุม โครงสร้างพื้นฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบโครงสร้างองค์กร และเครือข่าย และ ระบบ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เอื้อต่อการบริหารสู่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการวิจัยอย่างมีธรรมาภิบาล
4. ระบบการบริหารงานวิจัยตอบสนองการทำงานที่สอดคล้องต่อธรรมชาติและระบบของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกที่มีความหลากหลาย
5. การพัฒนาระบบนิเวศทางปัญญาในมหาวิทยาลัยในลักษณะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย

ลักษณะวิธืวิทยาวิจัย
1. ใช้การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยวิจัยเช่น มช. ,มจท.,มข.,มอ.,มหิดล
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
3. การสำรวจ วิเคราะห์ สภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. การใช้เวทีระดมความคิดเห็ดจากผู้เกี่ยวข้องสำคัญ

ระยะเวลาการทำวิจัย
กรอบเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

งบประมาณ 242,092 บาท 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2560 9:48:51     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 824

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวงานวิจัย

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28