สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

          คณะกรรมการวิจัยมีมติให้เเปิดรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบประเด็นการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครอบคลุมเนื้อหา
1. การพัฒนาระบบการพัฒนาโจทย์ การติดตามความก้าวหน้า ไปถึงการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
2. ระบบการเชื่อมโยง บูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
3. ระบบการบริหารการสนับสนุน ครอบคลุม โครงสร้างพื้นฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบโครงสร้างองค์กร และเครือข่าย และ ระบบ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เอื้อต่อการบริหารสู่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการวิจัยอย่างมีธรรมาภิบาล
4. ระบบการบริหารงานวิจัยตอบสนองการทำงานที่สอดคล้องต่อธรรมชาติและระบบของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกที่มีความหลากหลาย
5. การพัฒนาระบบนิเวศทางปัญญาในมหาวิทยาลัยในลักษณะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย

ลักษณะวิธืวิทยาวิจัย
1. ใช้การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยวิจัยเช่น มช. ,มจท.,มข.,มอ.,มหิดล
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
3. การสำรวจ วิเคราะห์ สภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. การใช้เวทีระดมความคิดเห็ดจากผู้เกี่ยวข้องสำคัญ

ระยะเวลาการทำวิจัย
กรอบเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

งบประมาณ 242,092 บาท 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2560 9:48:51     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 541

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวงานวิจัย

ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) และพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18 สิงหาคม 2565     |      47
นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งผลงานวิจัย “นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่นและน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น” โดยมี ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเข้าประกวด พร้อมทั้ง นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการ ณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 
9 สิงหาคม 2565     |      39