สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

          คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

หลักเกณฑ์   ภาคบรรยาย     ภาคโปสเตอร์  
1. การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน 10,000 5,000
2. การนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศนอกเหนือจากกลุ่มประเทศอาเซียน 15,000 7,500

 

หนังสือแจ้งปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2558 9:40:19     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 739

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28