สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

นายธนวัฒน์  รอดขาว หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้ไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ซึ่งได้ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดแสดง อาธิ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์กล้วยไม้ และมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้นำกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ชื่อ รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ศรีน่าน เข้าประกวดในงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรองเท้านารีเหลืองกระบี่ และได้รับเกียรตินิยมระดับ FCC (First Class Certificated) ระดับคะแนน 90.08 pts.  จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี

ปรับปรุงข้อมูล : 24/3/2559 14:57:42     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1057

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี 2568
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รองศาสตาจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี 2568 ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( Natural History Museum Walailak University ) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการรองอธิการบดี และ อพ.สธ. ดร. ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เพื่อเตรียมจัดงานประชุมทางวิชาการ อพ.สธ. ในปี 2568 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 พฤษภาคม 2565     |      50
กิจกรรมเสวนาเรื่อง "ระดมความคิดเห็นด้านปศุสัตว์อินทรีย์ "
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ระดมความคิดเห็นด้านปศุสัตว์อินทรีย์ " โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม หัวหน้าศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนำศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การเสวนาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค์ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ และการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อเชื่อมเครือข่ายทั้งด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ การผลิตสัตว์อินทรีย์ การตลาด ผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มาร่วมเสวนา ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 / กองส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ / บริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทฮิลไทรบ์ ออร์แกนิคส์ จำกัด / กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ / สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ / โครงการหลวง / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก / ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต / กลุ่มเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS สันกำแพง-แม่ออน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร / มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ / คณะต่างๆ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์  / สำนักวิจัยฯ  / คณะพัฒนาการท่องเที่ยว / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ / คณะประมงฯ / คณะสัตวศาสตร์ / กองแผนงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างโจทย์วิจัยและบริการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้ครบวงจรทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยและเกษตรกร ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 พฤษภาคม 2565     |      131
คลินิกเทคโนโลยี ม.แม่โจ้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน Field day 65
    วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day 65) จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์มะม่วงและองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร รวมไปถึงสินค้า อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ ผงผักเคล เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และชากัญชา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในการนี้ นายนิคม สุธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดพันธุ์มะม่วง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วงพันธุ์จินหวง มะม่วงพันธุ์มหาชนก มะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู และมะม่วงยักษ์ ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
19 พฤษภาคม 2565     |      1230
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมพบพบปะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
    วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ให้การต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 พฤษภาคม 2565     |      126