ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการแบบหมู่คณะในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี”

ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2562 9:21:09     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 192

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด วช.พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ วช. ในบทบาทการบริหารจัดการภาพรวมงานวิจัยของประเทศเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ รวมถึงบทบาทภารกิจใหม่ของ วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ โดยภายในงานมีกิจกรรมทั้งภาคนิทรรศการ และการประชุม/เสวนาทางวิชาการ ประกอบด้วย

๑. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยไทย
๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
๓. นิทรรศการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๐ ปี นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม รวมถึง การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
๔. การเสวนาวิชาการ ว่าด้วยเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม
๕. การฝึกอบรม/สาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

          ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.pynx.net/nrct 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
- หนังสือเชิญ และกำหนดการ “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี”

ข่าวล่าสุด