สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน / ชุดโครงการ / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2562 15:13:56     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 394

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน / ชุดโครงการ / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และรวบรวมข้อมูลแผนงาน / ชุดโครงการ / โครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี นักวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด