สำนักวิจัยฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการวิชาการที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน กับมหาวิทยาลัยพะเยา

ปรับปรุงข้อมูล : 27/8/2563 9:57:01     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 129

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ นายธนวัฒน์ รอดขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการวิชาการที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน กับมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน (หมู่บ้านต้นแบบ), การศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนต้นแบบไทลื้อเมืองมาง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ข่าวล่าสุด