การเสวนาขับเคลื่อนแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฏิบัติ

ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2563 16:44:39     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาขับเคลื่อนแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฏิบัติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในมีการเสวนา "การขับเคลื่อนแผนแม่บทงานวิจัยสู่การปฏิบัติ : ระบบและกลไกการสร้างและสนับสนุนงานวิจัยตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที 100 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ และ อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล เป็นวิทยากรในการเสวนา ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด