การเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2563 17:47:40     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 97

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ทิศทางงานบริการวิชาการที่สร้างรายได้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ, ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาะ เป็นผู้ร่วมเสวนา และมี อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา, การบรรยาย กระบวนการจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และ การแบ่งกลุ่มเสวนาระดมความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่1 โครงการพระราชดำริและการเกษตรพื้นที่สูง, กลุ่มที่ 2 เกษตรอินทรีย์และเกษตรอาหารเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, กลุ่มที่ 4 ความเป็นนานาชาติ (การสร้างเครือข่ายนานาชาติ(AAUN)) กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการและการบริการวิชาการที่เกิดรายได้ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด