ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียญอายุ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 "เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย"

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2563 14:19:23     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียญอายุ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 "เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายธนวัฒน์ รอดขาว ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ, นางวนิดา เมืองมูล ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปี 2563 มีบุคลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุกิจ ติดชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัด กองบริหารงานบริการวิชาการ
2. นางกรรณิการ์ มีนิสัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานชำนาญงาน สังกัด กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ
3. นายนิตย์ มงคลสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สังกัด กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ

ข่าวล่าสุด