การฝึกอบรม เรื่อง "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Readiness Level Assessment)"

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2563 15:42:13     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 147

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Readiness Level Assessment)" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง "ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) และการประยุกต์ใช้ TRL ในประเทศและต่างประเทศ" และ "หลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์" โดย ดร.วรางคณา ปัญญากรวงศ์ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ: กรณีศึกษาการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.วรางคณา ปัญญากรวงศ์ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นางสาวสุดารัตน์ สือพงศ์พัฒนะ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นางสาวอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  เอกสารประกอบการบรรยาย  
- PowerPoint ประกอบการบรรยาย โดย ดร.วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 

ข่าวล่าสุด