การเสวนา กิจกรรม นักวิจัยพบแหล่งทุน โครงการ “Research Forum” เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ แม่โจ้ – สวทช.

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2563 10:55:11     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 175

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ จัดการเสวนา กิจกรรม นักวิจัยพบแหล่งทุน โครงการ “Research Forum” เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ แม่โจ้ – สวทช.” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง หารือแนวทางการบริหารจัดการ โครงการความร่วมมือของศูนย์ฯ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรอบเวลาในการดำเนินงาน การเสวนา หารือเรื่องในรายละเอียดเรื่องเทคโนโลยีที่จะทำการทดสอบ หลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดทำงบประมาณข้อเสนอโครงการ และกรอบเวลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร, รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ คณะผลิตกรรมการเกษตร และตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะ และลงพื้นที่ดูความพร้อม แปลงการผลิตผักอินทรีย์ การผลิตสมุนไพรอินทรีย์ แปลงผลิตไม้ผลอินทรีย์ (ลำไยและมะม่วง) และเยี่ยมชมโรงเรือนการควบคุมโดยชีววิธี ในพื้นที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอนุวัตร เพ็งอ้น สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด