ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่หารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ( Center Of Excellent: COE)

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2563 9:30:58     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 63

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่หารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ( Center Of Excellent: COE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech And Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด