อพ.สธ.-แม่โจ้ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการแผนแม่บท และแผนปฎิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2563 16:45:57     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 49

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-แม่โจ้) สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการแผนแม่บท และแผนปฎิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การจัดการทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2569) และ การบรรยาย เรื่อง แนวทางและมาตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย ดร.ปิยรักฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ : จัดทำแผน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2569) 

ข่าวล่าสุด