ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้
1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ
2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ
7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2564 15:06:45     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 107

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีระพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์โดยศาสตราจารย์ดรอานัฐตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีอาจารย์ดรชวนชมบุญระหงส์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตรเกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้แทนภาคการผลิตคุณนิเวศน์พิรารักษ์จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อคุณสุวรรณาหลั่งน้ำสังข์กรรมการผู้จัดการบริษัทสังคมสุขภาพจำกัดและผู้บริหารร้านเลมอนฟาร์มเป็นผู้ร่วมเสวนาและคุณธนพลเขียวละม้ายผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ดำเนินรายการณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2564     |      36
การฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยาย ในหัวข้อ "ความสำคัญในการขอใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออกของผู้ประกอบการ" โดยมี นายถิงเหวย แซ่ติง จากชานนท์พืชผล, "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับลำไย โดย นายอภิชาต ชมภู จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAP) ณ ห้อง PT106 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
25 กุมภาพันธ์ 2564     |      18
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ 7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2564     |      108