ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหนโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหน โดยมี อาจารย์ ดร.ชวนชม บุญระหงส์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตร เกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนภาคการผลิต คุณนิเวศน์ พิรารักษ์ จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อ คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสังคมสุขภาพจำกัด และผู้บริหาร ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นผู้ร่วมเสวนา และ คุณธนพล เขียวละม้าย ผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินรายการ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 27/2/2564 21:11:08     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 290

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง"
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง" ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และการนำเสนองานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะใบกัญชา รวมถึงราก ทำให้สร้างความสนใจที่ถูกต้องและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากัญชา ได้แก่ ลิปมันผสมสารสกัดกัญชา, ยาหม่องสารสกัดกัญชา, กล้วยฉาบเนยกัญชา, ชาเก็กฮวยผสมสารสกัดกัญชา, ชามะตูมผสมสารสกัดกัญชา, ขนมปังกัญไส้พริกเผาหมูหยอง, กาแฟสกัดเย็นผสมสารสกัดกัญชา, กระหรี่ปั๊บกัญชา และเอแคลร์กัญชาในระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
21 มิถุนายน 2564     |      33
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ 7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ  กรอบข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565กรอบงานวิจัย สวก. สรุปผลการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. รายชื่อแผนงานวิจัยที่เสนอทุนจาก สวก.
27 พฤษภาคม 2564     |      245