สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน" ซึ่งในงานการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การคัดเลือกพ่อ-แม่ พันธุ์ การอนุบาลลูกปูและการเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยงและดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูปูนา การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ และการตลาดปูนา โดยมี คุณชัชวาลย์ วงค์สถาน เจ้าของผูนาสารภีฟาร์ม และคณะ ณ ปูนาสารภีฟาร์ม เชียงใหม่ หมู่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2565 10:22:30     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 466

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

พิธีงานมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีงานมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายนิคม วงศ์นันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ สังกัดกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. นายบุญรัตน ยิ่งโยชน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ 3. นางวณิชยา เต๋จ๊ะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย
29 กันยายน 2566     |      80
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายนิคม วงศ์นันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ สังกัดกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. นายบุญรัตน ยิ่งโยชน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ 3. นางวณิชยา เต๋จ๊ะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย
28 กันยายน 2566     |      78
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนา "การนำเสนอผลงาน นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนา "การนำเสนอผลงาน นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน 10 ศูนย์/หน่วยวิจัย ได้แก่ 1.ผลการดำเนินงานของหน่วยวัสดุผสมและการสร้างต้นแบบโดยใช้การพิมพ์ลายสามมิติ 2.ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางฟิสิกส์ 3.ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยด้านวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 5.ผลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 6.ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ 7.ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8.ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติหมอกควัน 9.ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเปิดเลิศด้านสังคมปลาบึก 10.ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
27 กันยายน 2566     |      57
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปีดังกล่าวมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 10 รางวัล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 กันยายน 2566     |      742