สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งผลงานวิจัย “นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่นและน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น” โดยมี ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเข้าประกวด พร้อมทั้ง นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการ ณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 

ปรับปรุงข้อมูล : 9/8/2565 15:31:18     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 60

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ CEO เกษตรอินทรีย์จากประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักเกษตรกรรุ่นใหม่ แห่งประเทศออสเตรีย จำนวน 8 ท่าน โดยได้รับการประสานงานจากงานเกษตรอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตรแบบพอเพียง ณ แปลงสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2565     |      25
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบขอที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯเข้าร่วมในงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางประไพศรี ทองแจ้ง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กองบริหารงานบริการวิชาการ 2.นางจารุภา อินทะนัด ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ
30 กันยายน 2565     |      229
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมหารือ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 29 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมหารือ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิขาการ งานด้านการเกษตร งานด้านการประมง งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และนันทนาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนพื่นที่ฝึกงาน การเรียนการสอน วิทยากรบบรรยาย หรือ ผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะงาน
30 กันยายน 2565     |      22
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จำนวน 4 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการปลูกกัญชงในพื่นที่ โดยมี นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร และนางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ นักวิจัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณ์ ได้แก่ การปลูกกัญชงในพื่นที่กลางแจ้ง และการปลูกในโรงเรือน ณ ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 กันยายน 2565     |      84