สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

มื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวบังคมทูลถวายพระพร ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร้อมทั้ง ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ในโอกาสที่นำกำลังพลสนับสนุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากนั้นคณะผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะเศษไม้ และทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชเปิดเส้นทางระบายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคคลบาท ในการรักษา สืบสาน โครงการจิตอาสา และโครงการ ตามพระดําริ โดยร่วมกับส่วนงานราชการและชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสา อันนเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากร สู่การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำของชุมชน ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2567 15:29:35     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล โดยมีนักวิจัยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 3 ท่านได้แก่.... 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เรื่อง SESAMIO: Dietary Supplement Product from Black Sesame and Honey ได้รับรางวัล Gold Prize ในงาน 2024 Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEX 2024) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 3 ในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร "เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร "เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)
12 มิถุนายน 2567     |      45
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครบ 90 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567ที่มา: ข่าวในพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 / 6 มิ.ย.2567TRANSLATE with xEnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersianTRANSLATE with COPY THE URL BELOW BackEMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITEsetTimeout(function(){var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location && location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microsofttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=true&ui=true&settings=manual&from=en';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElement;p.insertBefore(s,p.firstChild); },0);" onclick="this.select()" />Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBackORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); >
10 มิถุนายน 2567     |      48
กิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์, สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร, หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร, หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม Big Cleaning day ภายในและภายนอกอาคาร การแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน การแข่งขันนำกระดาษ 2 หน้า มาเก็บข้อมูลปริมาณการย่อยกระดาษ/กระดาษรีไซเคิล และการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 มิถุนายน 2567     |      72