คู่มือ           แบบฟอร์ม    
    คู่มือนักวิจัย         แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย  
คู่มือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ แบบ บว.1 - บว.21 สำหรับทุน ปี 2562
    คู่มือใช้งานระบบงานวิจัย (e-manage)         แบบ บว.1 - บว.21 สำหรับทุน ปี 2561  
    คู่มือการใช้งานระบบ NRMS แบบฟอร์มแหล่งทุนภายนอก  
    รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้า การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
    คู่มือการใช้งานเว็บไซด์ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ     แบบฟอร์มขอรหัสโครงการวิจัย  
    แนวทางปฏิบัติแหล่งทุนภายนอก       แบบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน   
    ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์         หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม  
    ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบแจ้งเตือนและติดตามโครงการวิจัย          
         
-
    หลักเกณฑ์กองทุวิจัยและพัฒนา                
  - Matching Fund              
   

หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสมทบทุนวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก Matching Fund

             
   -                  
  - นำเสนอผลงานต่างประเทศ              
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
    แจ้งปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ              
                     
  - ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่              
หลักเกณฑ์การรับทุน
ข่าวทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 


ปรับปรุงข้อมูล 27/8/2562 16:16:06
, จำนวนการเข้าดู 10138