สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) และพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18 สิงหาคม 2565     |      47
นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งผลงานวิจัย “นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่นและน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น” โดยมี ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเข้าประกวด พร้อมทั้ง นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการ ณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 
9 สิงหาคม 2565     |      38
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในการลงพื่นที่ ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการการสำนักวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงสุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการการร่องศูนย์แปรรูปกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นกลางสำหรับเกษตรและอุตสากรรมรายย่อย ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
8 สิงหาคม 2565     |      152
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 กรกฎาคม 2565     |      131
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย(กศน.)ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย(กศน.) ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคเหนือ โดยนำผลิตภัณฑ์ MMO ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่า เห็ดป่า เห็ดโคนปลวก และเห็ดหลินจือ เข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการการเกษตรปฎิบัติการ อาจารย์สันต์ชัย มุกดา และอาจารย์ปรีชา รัตนัง เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565     |      72
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน"
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเลี้ยง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การผลิตอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อม โรคและสัตว์ศัตรู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ และการปฏิบัติ การเตรียมพื้นที่และบ่อเลี้ยง การทำระบบหมุนเวียน การเตรียมอาหารปูนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ และ นายวรวิทย์ ชูขวัญนวล ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
29 มิถุนายน 2565     |      85
ทั้งหมด 85 หน้า