สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
นักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-13.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรม "นักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)" ประธานกล่าวเปิดฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการบรรยายเรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)   เอกสารประกอบการประชุม   PowerPoint แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนากาลังคน และขีดความสามารถของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวงVideo นักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      39
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากร ประจำปี 2566
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากร ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการประกวดคนถือป้าย ขบวนพาเรด และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งในงานดังกล่าวสำนักวิจัยฯ ได้คว้ารางวัล spirit of sport กีฬาเปตอง และรางวัลประกวดคนถือป้ายประเภทสวยงาม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
12 มกราคม 2567     |      142
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงาน "การประกวดส้มตำวัฒนธรรมอาหารทรงคุณค่าที่เลอค่าสู่ fine dining ครั้งที่ 1"
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงาน"การประกวดส้มตำวัฒนธรรมอาหารทรงคุณค่าที่เลอค่าสู่ fine dining ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการ เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อน Soft power ด้วยเกษตร อาหาร และสุขภาพสู่เวที่โลก" โดยมี นางมยุรา ตุ่นแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอสันทรายเขต 3 เป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมงานดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแข่งขันประกวดส้มตำประเภท healthy somtom จำนวน 12 ทีม และการแข่งขันประเภทมืออาชีพ fine dining จำนวน 4 ทีม ณ สวนป่าบุญศรีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      78
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในการ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามกับ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ยังมีการเสวนา “ส้มตำวัฒนธรรมอาหารสร้างชาติ" โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผูัดำเนินรายการ และ การบรรยายพิเศษ “การสร้างภาพลักษณ์ Soft Power สินค้าการเกษตรและอาหารของไทยไปเวทีโลกด้วยแนวคิด Local สู่เลอค่า" โดยมี อาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบอาหาร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      61
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
สำนักวิจัยฯ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณะ ในรูปแบบของการเสวนาวิชาการ และการนำเสนอบทความ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา วิจัยและพัฒนาของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เพื่อต่อยอดขยายผล พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะต่อไปโดยมี ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ “ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” โดย กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)และคุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเสวนาวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่การเสวนา “Co-Creation: กระบวนการร่วมสร้างสรรค์เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหารและสุขภาพ”การเสวนาวิชาการ “มอง“โลก”เห็น”เรา“ ปฏิบัติการบนฐานความรู้ว่าด้วย ป่าชุมชน ผู้คนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพของท้องถิ่นการเสวนาวิชาการ “การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร”การเสวนาวิชาการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ”การเสวนาวิชาการ “ทิศทางเกษตรปลอดภัยในเวทีไทยและเวทีโลก”การเสวนาวิชาการ “Lanna Creative City : การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาด้วยนวัตกรรมการตลาดในยุคดิจิทัล”การเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมถั่วลิสงพันธุ์ใหม่สู่การใช้ประโยชน์จากหิ้งสู่ห้าง”การเสวนาวิชาการ “การพัฒนาสวนยางพาราสู่สัมมาชีพชุมชน”การบรรยายพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่การบรรยายพิเศษ “เกษตร อาหาร และสุขภาพกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เวทีโลก” โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานกลุ่ม กลยุทธ์องค์กรการบรรยายพิเศษ “กลยุทธ์การปั้นธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” โดย นายวิชัย ทองแตง นักลงทุนใน ธุรกิจสตาร์ทอัพการบรรยายพิเศษ “Bioeconomy in Agriculture, food and Health” โดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจประธานกรรมการ กลุ่มมิตรมิตรผลและการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ด้านพืช สัตว์ และประมงกลุ่มที่ 2 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและอาหารกลุ่มที่ 3 นวัตกรรมด้านสุขภาพกลุ่มที่ 4 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่ 5 นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจการเกษตร
12 มกราคม 2567     |      51
สำนักวิจัยฯ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ลำไยไทย…ย้อนอดีตสู่อนาคต”
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำนักวิจัยฯ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ลำไยไทย…ย้อนอดีตสู่อนาคต” โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา“เกษตรตรา ดารารัศมีจากลำไยต้นแรกสู่พืชเศรษฐกิจ” โดย คุณปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ ฝ่ายเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญจิต คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และการเสวนา“ทิศทางการผลิตลำไยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อรมเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      67
พิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร สุขภาพ
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วม พิธีปิดและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร สุขภาพ โดยมี นายอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมแปลงถั่วเหลือง ณ แปลงพืชไร่คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมหารือสภาคณบดี สาขาเกษตรแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรม เกษตร อาหารสุขภาพ และการเปิดนิทรรศการเทศบาลเมืองแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      66
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์และนักศึกษาฉาน (SCC-CRRU) แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 17 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์และนักศึกษาฉาน (SCC-CRRU) แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการดูงานเกี่ยวกับการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การทำเกษตรแบบธรรมชาติ ณศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2567     |      66
ทั้งหมด 96 หน้า