ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง"
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Summer Plays 2021 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในฤดูร้อน "กิน ถ่ายรูป เช็คอิน ช๊อปปิ้ง" ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และการนำเสนองานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะใบกัญชา รวมถึงราก ทำให้สร้างความสนใจที่ถูกต้องและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากัญชา ได้แก่ ลิปมันผสมสารสกัดกัญชา, ยาหม่องสารสกัดกัญชา, กล้วยฉาบเนยกัญชา, ชาเก็กฮวยผสมสารสกัดกัญชา, ชามะตูมผสมสารสกัดกัญชา, ขนมปังกัญไส้พริกเผาหมูหยอง, กาแฟสกัดเย็นผสมสารสกัดกัญชา, กระหรี่ปั๊บกัญชา และเอแคลร์กัญชาในระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
21 มิถุนายน 2564     |      33
การฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย"
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มขนมเทียนไส้หวาน 2.กลุ่มขนมเทียนไส้เค็ม 3.กลุ่มขนมลูกชุบ 4.กลุ่มขนมวุ้น โดยมี นางสาวบัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องคหกรรม อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564     |      143
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยาย ความเป็นมาของการทำงานบนพื้นที่สูง โดยนายบุญธรรม บุญเลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ การรายงานผลงานดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิจัยฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2564     |      109
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021"
วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น ให้มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้ในคนเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถบริโภคได้ในราคาพิเศษ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
30 มีนาคม 2564     |      93
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ บุคลากร และนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)  
29 มีนาคม 2564     |      118
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
24 มีนาคม 2564     |      96
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การน้ำปุ๋ยหมัก การผลิตผักอินทรีย์ และการเยี่ยมชมแปลงสาธิต โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11 มีนาคม 2564     |      145
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเกษตร และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในงานการถ่ายทอดองค์วามรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10 มีนาคม 2564     |      131
การเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จงพล พรหมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เจ้าหน้าที่ บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาในโครงการการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
1 มีนาคม 2564     |      132
ทั้งหมด 76 หน้า