ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
การฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย"
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรมม หลักสูตร "ขนมไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มขนมเทียนไส้หวาน 2.กลุ่มขนมเทียนไส้เค็ม 3.กลุ่มขนมลูกชุบ 4.กลุ่มขนมวุ้น โดยมี นางสาวบัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องคหกรรม อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564     |      104
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 ศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยาย ความเป็นมาของการทำงานบนพื้นที่สูง โดยนายบุญธรรม บุญเลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ การรายงานผลงานดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิจัยฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2564     |      76
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021"
วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง "Royal Project : Fresh From Farm 2021" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น ให้มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้ในคนเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถบริโภคได้ในราคาพิเศษ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
30 มีนาคม 2564     |      73
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าฑรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชาดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ บุคลากร และนักวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)  
29 มีนาคม 2564     |      98
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)
24 มีนาคม 2564     |      76
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การน้ำปุ๋ยหมัก การผลิตผักอินทรีย์ และการเยี่ยมชมแปลงสาธิต โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11 มีนาคม 2564     |      130
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเกษตร และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในงานการถ่ายทอดองค์วามรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10 มีนาคม 2564     |      83
การเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จงพล พรหมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เจ้าหน้าที่ บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาในโครงการการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม ติดตาม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่ ณ ตำบลชมถู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
1 มีนาคม 2564     |      121
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีระพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์โดยศาสตราจารย์ดรอานัฐตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีอาจารย์ดรชวนชมบุญระหงส์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตรเกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้แทนภาคการผลิตคุณนิเวศน์พิรารักษ์จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อคุณสุวรรณาหลั่งน้ำสังข์กรรมการผู้จัดการบริษัทสังคมสุขภาพจำกัดและผู้บริหารร้านเลมอนฟาร์มเป็นผู้ร่วมเสวนาและคุณธนพลเขียวละม้ายผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ดำเนินรายการณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2564     |      265
การฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยาย ในหัวข้อ "ความสำคัญในการขอใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออกของผู้ประกอบการ" โดยมี นายถิงเหวย แซ่ติง จากชานนท์พืชผล, "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับลำไย โดย นายอภิชาต ชมภู จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAP) ณ ห้อง PT106 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
25 กุมภาพันธ์ 2564     |      92
ทั้งหมด 76 หน้า