ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีระพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์โดยศาสตราจารย์ดรอานัฐตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหนโดยมีอาจารย์ดรชวนชมบุญระหงส์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตรเกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้แทนภาคการผลิตคุณนิเวศน์พิรารักษ์จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อคุณสุวรรณาหลั่งน้ำสังข์กรรมการผู้จัดการบริษัทสังคมสุขภาพจำกัดและผู้บริหารร้านเลมอนฟาร์มเป็นผู้ร่วมเสวนาและคุณธนพลเขียวละม้ายผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ดำเนินรายการณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2564     |      290
การฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" สำหรับลำไย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยาย ในหัวข้อ "ความสำคัญในการขอใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออกของผู้ประกอบการ" โดยมี นายถิงเหวย แซ่ติง จากชานนท์พืชผล, "ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับลำไย โดย นายอภิชาต ชมภู จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAP) ณ ห้อง PT106 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
25 กุมภาพันธ์ 2564     |      113
การรับฟังบรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ U2T
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยฯ จัดการรับฟังบรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ U2T โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ U2T การออกแบบกิจกรรมและแผนงานตาม TOR, เช็คข้อกำหนดกระทรวง, รายละเอียด 9 Module, การบริหารจัดการผู้ถูกจ้างงาน, การเก็บและใช้ข้อมูลการปรับปรุงงาน โดยมี คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และทีมงาน CSC-Betagro ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18 กุมภาพันธ์ 2564     |      176
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานส้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"และประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET)ผู้สนใจสามารถจัดส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ (CRCI Inovention Contest) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564จัดส่งบทความหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/crci/  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7   รายละเอียดโครงการ  รูปแบบการเขียนบทความ
10 กุมภาพันธ์ 2564     |      173
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ตอบโจทย์แม่โจ้ 100 ปี และแหล่งทุนวิจัย สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นวิทยากร การบรรยาย เรื่อง "แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สวก." โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 1.แผนงานวิจัยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2.แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4.แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5.แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6.แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพผลิตพืชเศรษฐกิจ 7.แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9.แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ  กรอบข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565กรอบงานวิจัย สวก. สรุปผลการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. รายชื่อแผนงานวิจัยที่เสนอทุนจาก สวก.
27 พฤษภาคม 2564     |      245
จัดการปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น System Integrator
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น System Integrator ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การตอนรับ ซึ่งภายในงานมีปฐมนิเทศ ในหัวข้อ "การเชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ หัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1 กุมภาพันธ์ 2564     |      175
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการประชุมดำเนินงานร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
22 มกราคม 2564     |      150
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อผลงานพร้อมเนื้อหาโดยย่อตามแบบฟอร์ม จัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ทาง E-manage หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการงานวิจัย สำนักวิจัยฯ (ปณกานต์ ภู่เอี่ยม) โทร. 053-873423 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 มกราคม 2564  เชิญนำเสนอผลงาน expo 2021 01.2 โครงการ Expo 2021 แบบฟอร์ม ตอบรับ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
22 มกราคม 2564     |      365
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าว แม่โจ้ - โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน
วันที่ 20 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าว แม่โจ้ - โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน ด้วยการบูรณาการด้วยองค์ความรู้ทั้งด้านเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อย่างครบวงจร ในงานดังกล่าว ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแถลงข่าวการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน ด้วยการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อด้วยองค์ความรู้ทั้งด้านเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยสนับสนุนการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการเกษตรเพื่อยังชีพ เพื่ออยู่รอด และเพื่อยั่งยืนบนพื้นฐานของทรัพยากรและวัฒนธรรม เน้นการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นความถนัดพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากภูเขาสู่ทะเล เช่นโครงการแม่แจ่มโมเดล โครงการสารภีโมเดล โครงการสันทรายโมเดล โครงการความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนบนพื้นที่สูง โครงการการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ดีงาม (อาหาร ยา ผ้า บ้าน) โครงการดิน น้ำ ป่า ปัญญา อาชีพ โครงการสร้างชุมชนเชิงดอนสร้างสรรค์ โครงการสภาลมหายใจ โครงการหมอต้นไม้ และอื่น ๆ 1. สร้างอาหาร ด้วยการเริ่มที่ต้นเหตุแห่งปัญหา ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อยังชีพ เพื่ออยู่รอด และเพื่อความยั่งยืน ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงแพะ การปลูกป่าสร้างอาชีพ การจัดการน้ำ สร้างป่าเปียกด้วยบ่อน้ำกระจายความชุ่มชื้นในป่า การสำรวจติดตามจุดความร้อน การสำรวจติดตามสภาพพื้นที่เสี่ยงโดย UAV การให้ความรู้แก่ชุมชน สังคม โรงเรียน วัด ในเรื่องการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า 2. สร้างอาชีพ ด้วยกิจกรรมการผลิตที่มากขึ้น และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปสู่การขายที่ตรงกับความต้องการของตลาด มุ่งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้ด้วยฐานทรัพยากรของท้องถิ่นตนเอง 2.1 การผลิตทางด้านพืช เช่น การสร้างสร้างป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ท้องถิ่น เห็ดป่าลดการเผา ภาชนะ วัสดุปลูกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วัสดุปลูกอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก สารบำรุงดินสูตรแม่โจ้ 2.2 การผลิตทางด้านสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว การเพาะขยายพันธุ์ปลาท้องถิ่น ธนาคารหมู ไก่ไข่พื้นเมือง ไก่เนื้อพื้นเมือง วัวเนื้อเลี้ยงด้วยอาหารข้นหมักเอง อาหารสัตว์อินทรีย์ รวมถึงโรงเชือดอินทรีย์ 2.3 การลดพลังงานหรือการใช้พลังงานธรรมชาติ เช่นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดควัน พลังงานแสงแดด พลังงานลม เป็นต้น 2.4 การแปรรูป การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทน แปรรูปสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่า เช่นสมุนไพรตากแห้ง อบ หรือสกัดสาระสำคัญ 2.5 การสร้างการตลาดหลายช่องทาง สร้างการบริโภคในชุมชน สร้างความเชื่อมโยงการตลาดออนไลน์ สร้างอาชีพใหม่ การหาตลาดใหม่ 2.6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 3. สร้างอาวุธ (ปัญญา) พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการทำงานของส่วนกลาง มีการเรียนรู้และสะสมองค์ความรู้เพื่อสามารถแก้ปัญหาและยกระดับความรู้สู่การเพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งผลให้มีรายได้ดีและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมที่ดี 3.1 ต่อปัญญา สนับสนุนชุมชนและโรงเรียนจำนวนมาก สร้างและพัฒนาชุมชนจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ส่งเสริมเรื่องการศึกษา 3.2 ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องกรองอากาศอย่างง่าย ราคาถูก ผลิตเองได้ พื้นที่ป่าปอด ต้นไม้ฟอกอากาศ การจัดการขยะตามแนวทาง Zero Waste การผลิตไบโอชาร์ การผลิตน้ำส้มควันไม้ การตรวจวัดและเตือนภัยฝุ่นละอองในอากาศ การสนับสนุนชี้เป้าจุดเกิดหมอกควันไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่โดยใช้ UAV อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ลด GHG Emission มากกว่า 10,000 kg CO2-eq/ปี) 3.3 ต่อพันธมิตร มีหน่วยงานพันธมิตรหลากหลายจากภาครัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน เช่น บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม มณฑลทหารบกที่ 3 โรงเรียน วัด มหาวิทยาลัย ชุมชนกว่า 100 ชุมชน กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนลดหมอกควัน สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน. การดำเนินการแบบองค์รวมที่มาจากพื้นฐานของทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาและยกระดับให้ทุกอย่างมีคุณค่า ร่วมกันแก้ปัญหาที่ปากท้องด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เมื่อเข้าใจผลิตได้มากแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างอาชีพ จนกระทั่งชำนาญนำไปสู่การสร้างสมประสบการณ์เป็นองค์ความรู้ที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นรากฐานด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบ BCG นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) เป็นวิธีการที่แม่โจ้ได้ดำเนินการมาโดยตลอดและต่อไป “แม่โจ้โมเดล: แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สร้างอาหาร อาชีพ และอาวุธ (ปัญญา) ให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรม”
20 มกราคม 2564     |      137
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021 : Online
วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021 : Online ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา มาเป็นประธานเปิดงาน ณ ฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th ซึ่งจะได้พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า 2. ฐานเรียนรู้ เกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม 3.ฐานเรียนรู้ นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 4.ฐานเรียนรู้ มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ 5.ฐานเรียนรู้ พรรณไม้หลากสี แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6.ฐานเรียนรู้ Amazing ชีวภัณฑ์ระดับโลก 7.ฐานเรียนรู้ แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 8.ฐานเรียนรู้ ความงดงามแห่งพืชผัก** ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
27 มกราคม 2564     |      256
ทั้งหมด 76 หน้า