สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมหารือ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 29 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมหารือ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิขาการ งานด้านการเกษตร งานด้านการประมง งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และนันทนาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนพื่นที่ฝึกงาน การเรียนการสอน วิทยากรบบรรยาย หรือ ผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะงาน
30 กันยายน 2565     |      63
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จำนวน 4 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการปลูกกัญชงในพื่นที่ โดยมี นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร และนางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ นักวิจัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณ์ ได้แก่ การปลูกกัญชงในพื่นที่กลางแจ้ง และการปลูกในโรงเรือน ณ ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 กันยายน 2565     |      159
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการในการศึกดูงานของคณะกรรมมาธิการติดตามการบริหารงานงบประมาณ วุฒิสภา เพื่อติดตามการบริหารงานงบประมาณด้านเศรษฐกิจ
วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการในการศึกดูงานของคณะกรรมมาธิการติดตามการบริหารงานงบประมาณ วุฒิสภา เพื่อติดตามการบริหารงานงบประมาณด้านเศรษฐกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะดูงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ พาเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
28 กันยายน 2565     |      44
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตร ระบบเกษตรดั้งเดิม การพัฒนาของระบบการเกษตร เกษตรธรรมชาติ การเกษตรแบบผสมผสาน ระบบเกษตรป่าไม้ ระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม ระบบเกษตรทางเลือกเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรภาคปฏิบัติ จำนวน 14 คน โดยมี นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
23 กันยายน 2565     |      105
ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกีษยณ ประจำปี 2565 "เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้"
วันที่ 23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกีษยณ ประจำปี 2565 "เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้" ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลลากรสำนักวิจัยฯ เกษียณอายุจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางประไพศรี ทองแจ้ง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส3 2.นางจารุภา อินทะนัด ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
23 กันยายน 2565     |      169
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 10 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการ พัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จำนวน 12 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจและชุมชนโดยรอบสามารถน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  ในการเปิดงานพร้อมทั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันที่ 10 กันยายน 2565 นี้ มีกิจกรรมการอบรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์และกักเก็บน้ำ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และการอบรมการผลิตปุ๋ย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สำนักฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10 กันยายน 2565     |      90
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาลัยแม่โจ้ สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาลัยแม่โจ้ สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยพัฒนาต่อยอดขยายผลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ รองรับความต้องการของเกษตรกรชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และร่วมมือในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบร่วมกันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลสุวรรณภูมิ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลสุวรรณภูมิ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 กันยายน 2565     |      202
สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร) กับ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย
วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร) กับ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ในการประสานการทำงานที่มีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายและบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้านเกษตรอินทรีย์และวัตถุดิบจาก จากผลผลิตทางการเกษตรในระบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในงานมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มีนายอรุษ นวราช นายกสมาคม นายชฤทธิพร เม้งเกร็ด เหริญญิก และนางสาวศศิธร กิจกอบชัย เลขานุการ เป็นตัวแทนฝ่าย สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 กันยายน 2565     |      258
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ" โดยความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.) บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการพัมนาชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ให้ความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 คน จากหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งโครงการมีระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8-18 กันยายน 2565 ณ คณะ/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 กันยายน 2565     |      72
กิจกรรมสำนักงานสีเขียว(Green Office) จัดสวนเพื่อสภาพแวดล้อมในสำนักงาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ ภายใต้โครงการสำนักวิจัยฯ สีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยทีมงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน ได้จัดกิจกรรม จัดสวนเพื่อสภาพแวดล้อมในสำนักงาน โดยนำต้นไม้ประเภทฟอกอากาศมาประดับตกแต่งบริเวณทางเดิน ชั้น3 สำนักวิจัยฯ ซึ่ง คุณประโยชน์ของต้นไม้ประเภทฟอกอากาศนั้น มีดังนี้ 1 ดูดสารพิษผ่านกระบวนการคายน้ำทางปากใบ 2 ดูดสารพิษผ่านการดูดน้ำจากราก  3 ดูดสารพิษผ่านการดูดอากาศ ซึ่งต้นไม้จะช่วยฟอกอากาศพิษจากร่างกายมนุษย์ได้ด้วย
7 กันยายน 2565     |      59
การเสวนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฎิบัติ ในหัวข้อ "ทิศทางงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2"
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฎิบัติ ในหัวข้อ "ทิศทางงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ในงานมีกิจกรรมเสวนา แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ แผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 -2569) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
29 สิงหาคม 2565     |      137
ทั้งหมด 88 หน้า