สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

   ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ
สารสนเทศภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/ราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน"
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเลี้ยง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การผลิตอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อม โรคและสัตว์ศัตรู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ และการปฏิบัติ การเตรียมพื้นที่และบ่อเลี้ยง การทำระบบหมุนเวียน การเตรียมอาหารปูนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ และ นายวรวิทย์ ชูขวัญนวล ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
29 มิถุนายน 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการวิจัย
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำโดย นายการัณย์ ศุกกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ พลตำรวจตรีภาณุเดช บุญเรือง ที่ปรึกษาสถาบันฯ ในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการวิจัยดังกล่าว ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชง สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 มิถุนายน 2565
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การปฏิบัติ
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การปฏิบัติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ในการระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565
17 มิถุนายน 2565
การส่งมอบช่อดอกกัญชงจากงานวิจัย เพื่อนำไปทดสอบเครื่องจักรสำหรับสกัดช่อดอกกัญชง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการส่งมอบช่อดอกกัญชงจากงานวิจัย เพื่อนำไปทดสอบเครื่องจักรสำหรับสกัดช่อดอกกัญชง ให้แก่บริษัท ทีเอ็นอาร์ไบโอไซเอินซ์ จำกัด (TNR Bioscience Co., Ltd.) (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงาน พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารนย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบ ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชง สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มิถุนายน 2565
คลินิกเทคโนโลยี ม.แม่โจ้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน Field day 65
    วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day 65) จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์มะม่วงและองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร รวมไปถึงสินค้า อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ ผงผักเคล เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และชากัญชา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในการนี้ นายนิคม สุธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดพันธุ์มะม่วง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วงพันธุ์จินหวง มะม่วงพันธุ์มหาชนก มะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู และมะม่วงยักษ์ ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
19 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมพบพบปะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
    วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ให้การต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 พฤษภาคม 2565
เสวนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.)
     วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเสวนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยมีทางเลือกในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก (บพท.) ภายในการเสวนามีการรับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาข้อเสนอโครงการและการทำงานในพื้นที่ โดย อ.ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเมืองเก่าแพร่ เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมจังหวัดชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการตลาดออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่ และรับฟังแนวทาง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 พฤษภาคม 2565
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยงานคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง โดยงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ งานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์มะม่วงและองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรอื่นๆ รวมไปถึงสินค้า อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ ผงผักเคล เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และชากัญชา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  จากนั้น ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดพันธุ์มะม่วง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วงพันธุ์จินหวง มะม่วงพันธุ์มหาชนก มะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู และมะม่วงยักษ์
19 พฤษภาคม 2565
พิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารสำนักวิจัยฯ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารสำนักวิจัยฯ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ในการกล่าวขอขมาและขอพรอาวุโส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช เป็นตัวแทนของผู้อาวุโส ในการให้พรแต่บุคลากรสำนักวิจัยฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 เมษายน 2565
การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับกำลังพลกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5
    วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับกำลังพลกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จำนวน 45 นาย พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ซึ่งในการฝึกอบรมมีบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel โดยมี อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร ชูชื่น อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BA204 ชั้น 2 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มีนาคม 2565
การประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุน หลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุน FF65) ในรูปแบบออนไลน์ (เอกสารประกันการประชุม)
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยฯ จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุน หลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุน FF65) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยฯ ชั้น 3อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุน FF65)  PowerPoint การประชุมชี้แจงการรับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุน FF65)PowerPoint การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดโครงการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ธันวาคม 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน"
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปูนา ในระดับครัวเรือน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเลี้ยง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การผลิตอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อม โรคและสัตว์ศัตรู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ และการปฏิบัติ การเตรียมพื้นที่และบ่อเลี้ยง การทำระบบหมุนเวียน การเตรียมอาหารปูนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ และ นายวรวิทย์ ชูขวัญนวล ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
29 มิถุนายน 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการวิจัย
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำโดย นายการัณย์ ศุกกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ พลตำรวจตรีภาณุเดช บุญเรือง ที่ปรึกษาสถาบันฯ ในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการวิจัยดังกล่าว ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชง สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 มิถุนายน 2565
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การปฏิบัติ
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การปฏิบัติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ในการระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565
17 มิถุนายน 2565
การส่งมอบช่อดอกกัญชงจากงานวิจัย เพื่อนำไปทดสอบเครื่องจักรสำหรับสกัดช่อดอกกัญชง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการส่งมอบช่อดอกกัญชงจากงานวิจัย เพื่อนำไปทดสอบเครื่องจักรสำหรับสกัดช่อดอกกัญชง ให้แก่บริษัท ทีเอ็นอาร์ไบโอไซเอินซ์ จำกัด (TNR Bioscience Co., Ltd.) (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงาน พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารนย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบ ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชง สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารสัตว์อินทรีย์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง(TOR)
10/6/2559 9:33:38
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ (ปปช.07) วัสดุเกษตร 7รายการ
28/3/2559 11:56:30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ (ปปช.07) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ
28/3/2559 11:57:12
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
28/3/2559 11:51:32
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ ปปช07)
21/3/2559 9:35:26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
17/3/2559 15:30:07
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
17/3/2559 15:23:25
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
17/3/2559 15:10:50
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
17/3/2559 15:10:03
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
15/3/2559 9:43:55
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
22/1/2564 14:21:06
เปิดรับขอเสนอการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2559
23/6/2560 9:48:51
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0
4/7/2560 11:55:57
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจำนวน 3 โรง
20/1/2559 15:19:47
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
6/1/2559 14:47:16
ปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
23/11/2558 9:40:19
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559
4/11/2558 16:30:54
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
12/10/2558 10:55:55
โครงการทุน Newton Fund ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
19/6/2558 14:55:52
การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561
1/8/2559 9:33:57

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการพิเศษ

วิดีโอบริการวิชาการ
     


รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

ภายในหน่วยงาน
บริการความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้องประชุม
ลิ้งค์อื่นๆ